Nye tall fra den nye likestillingsindeksen

Indikatorer for kjønnslikestilling 2013

Kilde: SSB. Indikatorer for kjønnslikestilling, 2013.

Statistisk sentralbyrå publiserte mandag sin årlige oversikt over «Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene». Statistikk: Det er spesielt på indikatorene for deltid, inntekt, utdanningsnivå og andelen kvinner representert i kommunestyrene Agder skiller seg spesielt ut fra landsgjennomsnittet. Deltidsarbeid er en vedvarende likestillingsutfordring for Agderregionen. Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent) er på landsgjennomsnitt 34,7. I Aust-Agder og Vest-Agder er den samme indikatoren henholdsvis 43,7 og 44,5. I Aust-Agder ser vi en liten nedgang, mens i Vest-Agder er det ingen endring. Store inntektsforskjeller mellom kvinner og menn i Agder. Ser man på hva innbyggerne i Agder tjener, ser vi også at Agderregionen ligger godt under landsgjennomsnittet. Men i gjennomsnitt ser vi at menn i Agderregionen tjener i snitt 19 100 kroner under landsgjennomsnittet, mens for kvinner i Agder er forskjellen på 31 100 kroner. Sammenligner vi dermed bruttoinntekt mellom kvinner og menn i Agder ser vi store forskjeller. I snitt tjener kvinner i Vest-Agder 179 300 kr. mindre enn menn i fylket. I Aust-Agder er det litt mindre forskjell, her tjener kvinner i gjennomsnitt 167500 kr. mindre enn mennene. Hva er forklaringene på dette? En forklaring er det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet. Det vil si at kvinner og menn velger ulike utdanninger og yrker, som kan slå ut i typiske manns- og kvinnedominerte yrker. En finner da lagt høyre lønninger i mannsdominerte yrker enn kvinnedominerte yrker. I tillegg er det langt flere menn som jobber i privat sektor, og hvor lønnsnivået for menn er høyere enn i offentlig sektor. I Agder finner  man en høyere andel kvinner i offentlig sektor sammenliknet med landsgjennomsnittet. I tillegg er næringslivet dominert av sekundærnæringer hvor kvinner i mindre grad er representert. Kommunesektoren er preget av en høy andel kvinner samtidig som det er et område med mye deltidsarbeid. I tillegg tar kvinner en større andel av det ubetalte husholdsarbeidet. Omsorg for barn også er en viktig forklaringsvariabel når en skal diskutere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  
Bruttoinntekt

Tall for 2013, bruttoinntekt.

              Endringer i utdanningsnivået mellom gutter og jenter i Agder Når det gjelder utdanningsnivået i Agder ser vi store forskjeller i forhold til kvinner og menns utdanningsnivå. Det er langt flere jenter som tar høyre utdanning, samme utvikling finner i resten av landet. Tallene viser at andel menn som tar høyere utdanning i landet for øvrig ligger på 26,2 prosent. I Agder er det kun Kristiansand kommune som ligger over landsgjennomsnittet. I tillegg ser vi også andelen menn med høyere utdannelse går ned i 12 av de 30 kommunene i Agderfylkene sammenliknet med 2012 tallene fra SSB.  For jentenes del ser vi en motsatt tendens hvor av 24 av 30 kommuner har en økning av andelen jenter som tar høyere utdannelse. Konsekvensene for enkelte kommuner kan være er at jenter flytter ut fordi en ikke finner egnet arbeid i sin hjemkommune. I tillegg kan det også bli en utfordring i forhold til tilflytning når en finner et lite variert arbeidsmarked hvor behovet for høyt utdannende mennesker blir smalt. Andelen barn som går i barnehager synker i Agder. Statistikken viser at andelen barn (1-5 år) som går i barnehagen på landsgjennomsnittet er 90 %. I Agder er det kun 7 av 30 kommuner som har en høyere andel barn som går i barnehagen. Sammenliknet med tallene fra 2012 viser hele 17 av 30 kommuner en tendens til andelen barn som går i barnehager synker. Årsakene til dette kan være sammensatte, men innføring av kontantstøtten for de minste barna i flere kommuner kan være en av forklaringene. Kjønnsbalanse blant kommunerepresentanter Når det gjelder kvinneandelen blant kommunestyrerepresentanter (prosent) så er det først om 2 år at vi kan se endringer etter kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Men det er verdt å merke seg at i begge Agderfylkene ligger man godt under landsgjennomsnittet. Målet må imidlertid være at kommunene må få til en jevnere fordeling av kvinner og menn i kommunestyrene. Og at det er like naturlig for kvinner som for menn å være politisk aktiv og inneha politiske lederverv. Statistikken finner du her.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no