1. Om prosjektet

Agderforskning har tidligere sammenstilt og rapportert regional og nasjonal likestillingsstatistikk i 2001, 2005 og 2012(1). Tema for denne rapporten er kvinner og ledelse i agderregionen, og vi presenterer dermed statistikk som er relevant for å kunne si noe om dette. Agderforskning har også generert både kvantitative og kvalitative data fra kvinnelige ledere/ ledertalenter i regionen(2), og denne kunnskapen vil i denne rapporten fremstilles i form av en idealtypisk fortelling. En slik fortelling er en analytisk konstruksjon der typiske egenskaper ved de kvinnelige lederne vi har generert data fra presenteres som èn informants beretning. Med et slikt grep kan vi fremstille kvalitative analyser på en kortfattet måte. Samtidig vil en slik måte å formidle funn på nødvendigvis underdrive kompleksiteten i datamaterialet.  

Hovedparten av statistikken i denne rapporten er fra Statistisk sentralbyrå. Der vi hatt tilgang til det, presenterer vi tall på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå. Vi baserer oss i stor grad på tall fra 2010, men bruker også tall fra 2007 og fremover for å si noe om hvilken vei eventuelle endringer ser ut til å gå. Dette er et kort tidsspenn å vurdere endring ut fra(3), og dette er grunnen til at vi bare antyder endringstendenser. Prosjektet er finansiert av Senter for likestilling ved UiA og også gjennomført i samarbeid med senteret.

Norske kvinners sysselsetting er relativt høy i europeisk sammenheng, samtidig som vi utpreger oss med en særskilt høy andel deltidsarbeidende kvinner. På Agder har kvinners sysselsetting vært noe lavere enn det som gjelder for landet for øvrig, men som region er det spesielt når det gjelder kvinners deltidsarbeid vi har utmerket oss (Amble, Olsen og Magnussen 2013). Sørlandske kvinners arbeidstid har imidlertid steget markant i perioden 2000-2010 (Magnussen 2012). At kvinners yrkesaktivitet stiger, er imidlertid ingen garanti for at kvinner også har den andelen av den formelle makten i arbeidslivet som - i et likestillingsperspektiv - står i stil med denne deltakelsen. Dessuten spiller også det kjønnsdelte utdannings- og arbeidslivet inn på hvorvidt og hvor norske og sørlandske kvinner har makt. Det er sørlandske kvinners makt i arbeidslivet – i form av kvinners andel av lederstillinger i regionen – som står i fokus i denne rapporten.


(1) Se Halvorsen og Magnussen 2001, Magnussen, Mydland og Kvåle 2005 og Magnussen 2012.

(2) Se Magnussen, Mydland og Kvåle 2005, Kvåle, Magnussen, Nesje og Mydland 2006, Magnussen og Svarstad 2012a, Magnussen og Svarstad 2012b. Det er også gjennomført tre kvalitative intervjuer i forbindelse med dette prosjektet. 

(3) Statistisk sentralbyrå sine tall går ikke lenger tilbake enn til 2007.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no