2. Kvinneandel i befolkningen

Vi innleder gjennomgangen med tabell 1, som gir en oversikt over kvinneandelen i befolkningen på landsnivå, for agderfylkene og i kommunene på Agder. Her får vi altså en oversikt over hvor mange kvinner det er for hver hundre mann i kommunene på Agder. Dette er relevant kunnskap når vi senere skal si noe om andelen kvinner blant sysselsatte og om andelen kvinner i lederstillinger. Generelt ser vi at Agder har et noe større kvinneunderskudd for aldersgruppen 20-39 enn det som er tilfelle for landet som helhet. Samtidig er variasjonen mellom agderkommunene stor. Selv om noen bygdekommuner ligger helt i toppen av tabellen, så er det også (andre) bygdekommuner som dominerer nederst på tabellen, og dermed har de laveste andelene kvinner i befolkningen. Bykommunene ligger jevnt over nærmere landsgjennomsnittet enn det bygdekommunene gjør.

Tabell 1. Antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år 2009. Rangert.

Fylker/kommuner

Kvinneandel 2009

Hele landet

96

Aust-Agder

94

Vest-Agder

95

Bykle

107

Søgne

102

Vegårshei

100

Lillesand

100

Vennesla

98

Lyngdal

98

Mandal

97

Songdalen

97

Tvedestrand

96

Farsund

95

Grimstad

94

Arendal

94

Kristiansand

94

Risør

93

Marnardal

92

Flekkefjord

92

Gjerstad

92

Birkenes

92

Froland

92

Åseral

91

Audnedal

90

Åmli

90

Evje og Hornnes

90

Lindesnes

90

Kvinesdal

88

Sirdal

87

Iveland

87

Valle

83

Hægebostad

82

Bygland

78

Kilde: SSB

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no