4. Kvinners arbeidstid

Kvinners arbeidstid er en variabel hvor Agder som nevnt over lang tid har skilt seg klart ut fra landet for øvrig: Flere kvinner i regionen arbeider redusert og flere jobber i korte deltidsstillinger(6). Menns arbeidstid på Agder ligger og har ligget mye nærmere landsgjennomsnittet. Tall fra SSB viser hvor stor andel av kvinnelige arbeidstakere som har en avtalt arbeidstid på 30 timer eller mer i uka, nasjonalt sett, på fylkesnivå, og i kommunene på Agder, og viser videre at andelen kvinner som jobber 30 timer eller mer per uke har økt noe mer i Vest-Agder enn for landet for øvrig fra 2000 til 2009. Dette betyr at vestfylket har tatt igjen noe av forspranget landsgjennomsnittet har representert. Økningen i Aust-Agder ligger nært økningen nasjonalt. Fremdeles er det imidlertid rundt 10 prosent flere kvinner som jobber 30 timer eller mer i uka i landet som helhet enn det som er tilfelle på Agder.

Tabell 4. Prosentandel kvinnelige arbeidstakere med avtalt arbeidstid på 30 timer eller mer per uke 2000 og 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter andel kvinner med arbeidstid på 30 timer + 2009.

Fylker/

kommuner

Andel

kvinner 30 t + i 2000

Andel

kvinner 30 t + i 2009

Endring i

prosentpoeng

2000-2009

Prosentvis endring

2000-2009

Hele landet

56

61

5

8

Vest-Agder

45

51

6

14

Aust-Agder

47

51

5

10

Kristiansand

50

57

8

15

Bykle

62

57

-5

-8 

Arendal

49

54

5

11

Lillesand

49

53

4

8

Risør

45

51

6

13

Grimstad

48

51

3

6

Valle

40

51

11

27

Åmli

42

50

8

20

Sirdal

43

50

7

16

Froland

41

49

9

21

Tvedestrand

46

49

3

6

Mandal

45

49

4

8

Søgne

42

47

5

12

Iveland

35

46

11

31

Vennesla

36

46

9

26

Songdalen

40

45

5

14

Bygland

35

45

10

28

Farsund

43

44

2

4

Flekkefjord

39

44

5

13

Gjerstad

41

44

3

6

Evje og H.

39

44

5

13

Birkenes

38

43

6

15

Kvinesdal

38

42

5

13

Marnardal

34

42

8

23

Lyngdal

41

41

0

0

Åseral

31

41

10

32

Lindesnes

36

40

4

10

Vegårshei

35

40

5

14

Hægebostad

30

39

9

29

Audnedal

34

37

4

11

Kilde: SSB.

 

Når det gjelder arbeidstid, så ser vi tydelig at Kristiansand og en del bykommunene i Aust-Agder utmerker seg ved å ha en kvinnebefolkning med relativt lang arbeidstid. Vi finner også en del av de bygdekommunene som ligger relativt langt fra kyststripa - og også disse kommuner i Aust-Agder - igjen høyt på tabellen. Det er videre jevnt over bygdekommunene som har hatt den største prosentvise veksten i andelen kvinner som jobber 30 timer i uka eller mer, mens bykommunene har hatt mindre prosentvis vekst på denne variabelen. Dette må ses i sammenheng med at en god del bygdekommuner hadde relativt lave andeler kvinner med den lengste arbeidstiden i 2000.

Flere ting kan være med på å forklare de forskjellene i kvinners arbeidstid vi finner i kommunene på Agder. En studie fra 2005 fant at både mer strukturelle årsaker som lokale arbeidsmarkeder og barnehagedekning, kulturelle årsaker – nærmere bestemt normer om moderskap – samt kjønnstradisjonelle yrkesvalg, ser ut til å spille en rolle (Magnussen mfl. 2005). Dale mfl. (2011) påviser at de kommunene på Agder som har et homogent arbeidsmarked også har mer deltidsarbeid blant kvinner. At forskjeller i barnehagedekning over tid kan ha spilt en rolle har sammenheng med at det i all hovedsak er mødre som er hjemme med barna dersom familien ikke får tilfredsstillende barnetilsyn eller ikke ønsker eksternt barnetilsyn(7). Agder har imidlertid vært preget av en enorm økning i barnehagedekning i perioden 2000-2010 (Magnussen 2012). Også det at noen bygdekommuner fremdeles har 4-dagers skoleuke for småskolebarna kan påvirke kvinner til å jobbe deltid. I i alle fall noen av disse kommunene så ser det ut til å være en norm at mødre skal være hjemme med barna denne dagen (Magnussen mfl. 2005, Magnussen, under publisering).

 

(6) SSB opererer med arbeidstidskategoriene 1-19 timer i uka, 20-29 timer i uka og 30 timer og mer i uka.
(7) Selvfølgelig finnes det også annet eksternt barnetilsyn enn barnehage.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no