Litteraturliste

Dale, A.L. med flere (2011) Regional Monitor. FoU-rapport nr. 2/2011. Agderforskning.  

 

Dahl, G. (2005) Uførepensjonisters bakgrunn. Notater nr. 16, 2005. Statistisk sentralbyrå.

 

Falkum, E., I.M. Hagen og S.C. Trygstad (2009) Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009. Fafo-rapport 2009:35.

 

Fevang, E. og K. Røed (2006). Veien til uføretrygd i Norge. Rapport 10/2006. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

 

Halvorsen, A. og M.-L. Magnussen (2001) Likestillingen på Agder. Prosjektrapport nr. 45/2001. Agderforskning.

 

Jacobsen, Dag Ingvar (1999) Deltidsansatte =deltidsengasjerte? Publisert i Magma nr. 3 1999.

Kitterød, R. H. (2005). Han jobber, hun jobber, de jobber. Arbeidstid blant par av foreldre. Rapporter. Oslo, Statistisk sentralbyrå.

Kvåle, G., M.-L. Magnussen, L.M. Nesje og T.S. Mydland (2006) Ledelsesorientert kvinner på Agder. Deltakere i ”Female Future” sine erfaringer med det sørlandske arbeids- og samfunnslivet. Prosjektrapport 2/2006. Agderforskning.

 

Magnussen, M.L., T.S. Mydland og G. Kvåle (2005) Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder. FoU-rapport nr. 5/2005. Agderforskning.

 

Magnussen, M.-L. (2012) Likestilling på Agder 2000-2010. Prosjektrapport nr. 1/2012. Agderforskning.

 

Magnussen, M.-L. og C. Svarstad (2012a) New Facts. Forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 10/12. Kristiansand, Agderforskning.

 

Magnussen, M.-L. og C. Svarstad (2012b) New Facts. Hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 15/12. Kristiansand, Agderforskning.

 

Magnussen, M.L. (under publisering) Forsørgelse og helse i menns hverdagsliv.

 

Magnussen, M.-L. (under publisering) Kvinners deltidsarbeid.

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (2007) Innovation og mangfoldighed –Ny viden og erfaringer med medarbejderdreven innovation. Utarbeidet for Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Nordisk Ministerråd, Nordisk InnovationsCenter, Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning.

 

Reisel, L. og I. Brekke (2013) Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker. Institutt for samfunnsforskning: Rapport 2013:04.

 

Raaum, N.C. (2001) Norske likestillingsparadokser? I: Berven, N. og P. Selle (red.) Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Skjeie, H. og M. Teigen (2003) Menn i mellom: mannsdominans og likestillingspolitikk. Oslo, Gyldendal akademisk.

 

Teigen, Mari (2006) Det kjønnsdelte arbeidslivet. En kunnskapsoversikt. Institutt for samfunnsforskning. Rapport 2006:6.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no