2. Om aktivitets- og redegjørelsesplikten

Senter for likestilling har som formål å være en drivkraft for likestilling på Agder. I den forbindelse arbeider senteret aktivt for å gjøre aktører i regionen kjent med hva de plikter å foreta seg og rapportere på i forhold til likestilling. Diskrimineringsvernet i Norge er lovfestet i flere lover, hvor de mest sentrale lovene er:

  • Likestillingsloven
  • Diskrimineringsloven
  • Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven
  • Arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling

I disse lovene finnes flere plikter til aktivitet og rapportering for arbeidsgivere, offentlige myndigheter og organisasjoner i arbeidslivet. Disse pliktene omtales som aktivitets- og rapporteringsplikten, og forkortes ofte ARP.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.