2.1 Aktivitetsplikt

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Gode likestillingstiltak må ha konkrete mål, være forankret i ledelsen, knyttes til praktiske rutiner, følges opp og evalueres. Diskriminering inkluderer både direkte og indirekte diskriminering. Indirekte diskriminering dreier seg om lik behandling av ulike tilfeller slik at en arbeidssøker eller -taker stiller dårligere enn andre på grunn av de vernede grunnlagene.

Hvem har ansvar?

Arbeidsgivere

Arbeidsgivere har ansvar for å sikre alle medarbeidere like muligheter og rettigheter. Arbeidsgivere har også ansvar for å unngå diskriminering, og dette innebærer blant annet å:

  • Ta hensyn til likestilling i alt personalarbeid.
  • Overholde diskrimineringslovverket.
  • Jobbe aktivt for og rapportere om likestilling i virksomheten gjennom aktivitets- og rapporteringsplikten i diskrimineringslovgivningen.
  • Tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne i samsvar med diskriminerings– og tilgjengelighetsloven og arbeidsmiljølovens § 4-1 fjerde ledd.
  • Sikre forsvarlige rutiner for behandling av opplevd diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte skal gi råd og hjelp til medlemmer som opplever usaklig forskjellsbehandling. I tillegg må fagforeninger jobbe aktivt for å fremme likestilling i drøftinger og forhandlinger. Dette innebærer at tillitsvalgte har ansvar for at avtaler de inngår på vegne av medlemmene ikke diskriminerer noen. Tillitsvalgte er også medansvarlige for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser der de er involvert. Arbeidslivsorganisasjonene plikter å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering innenfor sine ansvarsområder, inkludert opplæring, saksbehandling, forhandlinger og avtaleverk.

 

Verneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innbefatter også diskriminering. I arbeidsmiljøloven § 2-3 pålegges ansatte som får vite om diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen å informere nærmeste leder eller verneombudet. Det er derfor viktig at håndtering av diskriminering og trakassering er en del av virksomhetens HMS-plan. Verneombudet må ha opplæring i og kjennskap til behandling av diskrimineringssaker.

 

Kolleger

Alle arbeidstakere har en lovpålagt plikt til å informere arbeidsgiver eller verneombud om trakassering eller diskriminering. Støtte fra kolleger er også viktig for å makte å ta opp mulige diskrimineringssaker med arbeidsgiver eller andre ansvarlige.

 

Den diskriminerte

Den som føler seg diskriminert eller trakassert bør ta dette opp med ledelsen, verneombudet eller fagforeningen. I slike tilfeller har ledelsen, ifølge arbeidsmiljøloven § 2-5, ikke lov til å sette i gang gjengjeldelse. Det vil si at å melde fra om diskriminering eller trakassering ikke skal føre til negative konsekvenser.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no