3.1 Det går trått

Vi begynner med å se på hvordan kommunene i Agder skårer totalt på likestillingsindeksen. Totalt er det 30 kommuner i de to Agder-fylkene, med 15 kommuner i hvert fylke. Av de drøyt 100 minst kjønnslikestilte kommunene (den lavest skårende firedelen) er 20 av dem i Agder, derav 13 i Vest-Agder (se figur 1). Samtidig havner fire av kommunene i Aust-Agder i den nest minst likestilte gruppen, mot en i Vest. Til sammen er 25 av Agders 30 kommuner under landsgjennomsnittet. Bare fire av dem tilhører den høyest skårende halvdelen (de to mest likestilte firedelene).  De fire kommunene som er i den nest mest likestilte gruppen er alle bykommuner i Aust-Agder: Grimstad, Arendal, Risør og Tvedestrand.

Figur 1 Antall Agder-kommuner rangert etter hvor likestilt de er, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Kristiansand er den eneste sørlandskommunen i den mest likestilte gruppen, bak sammenliknbare by- og universitets- eller høyskolekommuner som Molde, Bodø og Lillehammer. På forrige indeksmåling (2009) lå Kristiansand litt bedre an enn Stavanger, nå er det motsatt. Det må tas med at Kristiansands befolkning utgjør nesten halvparten av befolkningen i Vest-Agder.

I hele landet er det mulig å skille ut litt over 20 kommuner som er aller minst likestilt, ut fra samleindeksen. Av disse ligger fem i Vest-Agder: Audnedal, Sirdal, Lindesnes, Marnardal og Hægebostad, og en i Aust-Agder: Iveland.

Samlet kommer Aust-Agder noe bedre ut enn Vest-Agder, særlig ved å ha færre kommuner i den svakeste kategorien. Like fullt er 11 av Aust-Agders 15 kommuner under landsgjennomsnittet, mot 14 av 15 kommuner i Vest-Agder. For en full oversikt over skåren for alle Agderkommuner på hele indeksen og alle delindeksene, se vedleggstabell 1.

Vi har også muligheten til å se om agderkommunene er kommet nærmere målet om å være på snittet av alle landets kommuner, målt på den måten som Statistisk sentralbyrå måler gjennomsnittsskåren. Vi ser på dette målet ved først å finne median (den verdien som deler alle likestillingsskårene i to like deler) skår for hele landet, og deretter det samme målet for Agder. Vi finner at avstanden fra landsmedianen til agdermedianen er helt identisk i 2009 og 2010 (0,038 punkter). Målt på denne måten klarer Agder å holde tritt med utviklingen i hele landet, men makter ikke å ta innpå resten av landet. Dette er interessant sett i lys av felles regionplan for Agder, som har som mål at regionen ikke skal skille seg negativt ut på hverken likestillings- eller levekårsstatistikk innen 2020. (http://regionplanagder.no).

Vi går gjennom indeksens delindikatorer en for en og ser hvordan Agderkommunene skårer.

Figur SEQ Figur * ARABIC 1 Antall agder-kommuner rangert etter hvor likestilt de er, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no