3.10 Ok kjønnsbalanse i offentlig sektor…

I denne delen av indeksen skårer man høyest hvis kjønnsfordelingen av ansatte er 50/50 i  offentlig sektor. I offentlig sektor er det en relativt god kjønnsbalanse i Agder, og særlig gjelder dette i Aust-Agder. I Aust-Agder er 12 av 15 kommuner på den riktige siden av gjennomsnittet, i Vest-Agder gjelde dette bare 5 av 15. Dette er faktisk den eneste indikatoren der Agder ligger bedre an enn landsgjennomsnittet.

Figur 10 Antall Agder-kommuner rangert etter kjønnsbalanse i offentlig forvaltning, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.