3.12 Få kvinnelige ledere

En ny indikator i indeksen fra 2009 av er også andelen kvinner i forhold til andelen menn i lederyrker, og idealet er også her en 50/50-deling. Her havner 16 av de 30 Agder-kommunene i den minst likestilte firedelen av landets kommuner, og bare fire i den firedelen som skårer høyest (se figur 12). Også dette funnet må sannsynligvis sees i lys av kvinners svakere innsats i det lønnede arbeidslivet. Det er vanskelig å bygge opp en karriere mot en lederposisjon eller et lederyrke når man har lange perioder utenfor arbeidslivet og/eller bare er der på deltid.

Figur 12 Antall Agder-kommuner rangert etter andelen kvinnelige og mannlige ledere, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Flest kvinnelige ledere finner vi i Vegårshei, Iveland, Valle og Åseral. Andelen kommuner med færrest kvinnelige ledere fordeler seg jevnt mellom de to fylkene.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no