3.13 Ungdommens valg

Ungdom i Agder er ikke vesentlig mer kjønnskonservativ i sine utdanningsvalg enn hva man ser i resten av landet i snitt. Det er en viss overrepresentasjon av Agder-kommuner i den mest kjønnstradisjonelle halvdelen av landets kommuner, men avstanden til landsgjennomsnittet er langt mindre enn det vi ser for mange andre indikatorer. Bare de mindre sentrale kommunene Iveland og Hægebostad kommer virkelig svakt ut på denne indikatoren. Ungdomskullene i mange av småkommunene vil også være så små at tilfeldigheter lett kan gjøre utslag.

Figur 13 Antall Agder-kommuner rangert etter kjønnsbalanse i utdanningsvalg, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Det er imidlertid en tydelig forskjell mellom sentrum- og periferikommunene her, og særlig i Vest-Agder. Ungdom velger gjennomgående mer kjønnstradisjonelt jo lenger man kommer fra Kristiansand og de andre større byene i regionen. Unntakene er Vegårshei, Bygland og Bykle og dels Evje og Hornnes. Dette henger antakelig sammen med større søkning til de yrkesrettede videregående utdanningene i de mer perifere kommunene i distriktene.

Indeksen viser hvor mange elever som velger de mest kjønnsskjeve utdanningene målt for landet som helhet, for eksempel helse- og sosialfag med sin jentedominans og bygg- og anleggsteknikk med en tilsvarende guttedominans. Hvis vi tenker oss at helse- og sosialutdanningen i en enkelt kommune bare hadde gutter, og alle på bygg og anlegg var jenter, ville kommunen få lav skår likevel. Dette er fordi man ser på hvordan kjønnsbalansen er på landsbasis, samtidig som man ikke ser på om den enkelte ungdom er gutt eller jente.

Figur SEQ Figur * ARABIC 13 Antall Agder-kommuner rangert etter kjønnsbalanse i utdanningsvalg, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no