3.3 Mannsvelde i kommunestyrene?

Mens økt barnehagedekning gjør likestilingsforskjeller mellom kommunene stadig mindre, består forskjellene mellom menn og kvinner innen sammensetningen av kommunestyrene. Ti Agder-kommuner er blant de 25 prosent mest mannsdominerte kommunene, og bare tre i den mest jevnfordelte firedelen av kommunene (se figur 3). Men bildet rettes noe opp ved at 11 av Agder-kommunene er i den firedelen av kommunene som skårer nest høyest i likestilling i kommunestyrene. Dette bildet har vært det samme siden kommunestyrevalget 2007, og valget denne høsten kan gi muligheter til endringer her.

Et kjønnsmessig skjevdelt kommunestyre er et klart demokratiproblem. Men paradoksalt nok er det noen av de mest mannsdominerte kommunestyrene som ser ut til å stå bak en tung satsing på barnehageutbygging.

Grimstad, Evje og Hornnes og Lyngdal er de tre kommunene med høyest kvinneandel i kommunestyret – mellom 46 og 42 prosent kvinner. Lillesand, Iveland, Bygland, Valle, Bykle, Farsund, Marnardal, Lindesnes, Hægebostad og Sirdal tilhører den firedelen av landets kommuner som har lavest kvinnerepresentasjon, flere av dem under 20 prosent. Her er altså de to fylkene likt representert blant dem som skårer lavest.

Figur 3 Antall Agder-kommuner rangert etter sammensetningen av kommunestyret, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no