3.4 Utdanning gir mindre utslag

Agder-fylkene har generelt et utdanningsnivå for kvinner og menn som ligger på eller litt under landsgjennomsnittet, og kommunene fordeler seg nokså jevnt over de fire undergruppene (se figur 4). De kommunene som huser Universitetet i Agder og deres omegnskommuner trekker utdanningssnittet for begge kjønn opp. De mer tradisjonelle industrikommunene har lavere utdanningsnivåer. Men siden kvinner og menn i samme kommune måles mot hverandre som en del av indeksdannelsen, gir dette mindre utslag. De kommunene som skårer særlig lavt på utdanning, kjennetegnes generelt ved å ha en spesielt lav andel menn med høyere utdanning.

De kommunene som skårer lavest på denne indikatoren er Gjerstad, Vegårshei, Valle, Marnardal, Åseral, Audnedal og Hægebostad. I disse mindre sentrale kommunene er fellesnevneren at kvinner har høyere utdanning i langt større grad enn menn, og i noen av kommunene ser avstanden ut til å øke.

Figur 4 Antall Agder-kommuner rangert etter forskjeller i utdanningsnivå mellom kjønnene, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no