3.5 Færre kvinner i arbeidsstyrken

Denne indikatoren måler kvinners andel i arbeidsstyrken i forhold til menns andel. Arbeidsstyrken er summen av de som er sysselsatte og de som er registrert arbeidsledige. Kvinners noe lavere yrkesdeltakelse i Agder skyldes at flere velger lengre fravær fra arbeidslivet for å ta seg av familien. Samtidig er andelen uførepensjonister godt over landsgjennomsnittet for begge kjønn og særlig kvinner. Uførepensjonerte kvinners inntekt vil også være spesielt lav, fordi de har hatt svak opptjening av pensjonspoeng.

Figur 5 Antall Agder-kommuner rangert etter forskjeller i kvinners og menns andel av arbeidsstyrken, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Dette er ett av feltene der Agder ligger langt etter, men opplever en viss forbedring. Man skal imidlertid være klar over at det er en lav terskel for å regnes for å være i arbeidsstyrken: I Arbeidskraftundersøkelsene til SSB regner man en person som sysselsatt person hvis vedkommende har arbeidet i minst en time i referanseuken (den uken man spør om i undersøkelsen). Sysselsatte er også de som har permisjon, ferie eller fravær på grunn av sykdom.

Seks kommuner i Agder er i den mest likestilte firedelen av kommunene i landet når vi måler deltakelse i arbeidsstyrken: Bygland, Valle, Bykle, Åseral, Kvinesdal og Sirdal. Dette er mindre sentrale småkommuner jevnt fordelt på de to fylkene. Nesten halvparten av kommunene i Agder er i motsatt ende av skalaen for likestilling i arbeidsstyrken. De 14 kommunene som har størst forbedringspotensiale er: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Birkenes, Iveland, Mandal, Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Hægebostad.

Her er det en liten overvekt av kommuner i Vest-Agder. Mange av kommunene har høye andeler uførepensjonister, noe som gjør at forbedringspotensialet er mindre enn det kan synes. Erfaringsmessig er det få som går fra å være uførepensjonist til å bli sysselsatt. Man må også merke seg at kvinner måles mot menn i sin egen kommune. Det betyr at mange kommuner i Agder der også menn har lav yrkesaktivitet, vil framstå som mer likestilte uten at kvinnene nødvendigvis har høy andel i arbeidsstyrken.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no