3.6 Kvinnene i Agder tjener dårlig

Indikatorene vi ser på, kvinners og menns inntekter, kvinner og menn i arbeidsstyrken, andelen kvinner og menn på deltid og andelen av begge kjønn i lederyrker, forteller alle en historie om kvinners plass i arbeidslivet. Og det er på disse feltene agderkvinnene kommer særlig dårlig ut. Størst utslag ser vi på inntektene, som i stor grad avspeiler hvor mye mindre sørlandskvinnene henter fra det lønnede arbeidslivet enn sine medsøstre i resten av landet. Agderkvinners inntekter ligger godt under landsgjennomsnittet, men utslagene på indeksen blir særlig store fordi mennene i Agder, til forskjell fra for eksempel menn i Finnmark, har inntekter som ligger nokså nært landsgjennomsnittet. Indeksen sammenlikner jo menn og kvinner kommune for kommune.

Hele 23 av 30 kommuner i landsdelen tilhører den gruppen av kommunene der kvinners inntekter er lavest sammenlignet med hva menn i samme kommune tjener (se figur 6). Ingen kommuner er i den mest likestilte firedelen. Tidligere var Åmli i denne gruppen, nå er de i gruppen med middels høy likestilling sammen med Bygland. Det er ikke fordi kvinner i Åmli eller Bygland tjener spesielt bra, men fordi mennene i samme kommune har lave inntekter. Dette henger igjen til dels sammen med at andelen uførepensjonister i Åmli og til dels Bygland er høy.

De fem kommunene som har middels lav likestilling på dette feltet er Risør, Arendal, Gjerstad, Valle, og Bykle. Det vil si at samtlige kommuner i Vest-Agder er i den firedelen med lavest likestilling målt med denne indikatoren, og litt over halvparten av kommunene i Aust-Agder.

Figur 6 Antall Agder-kommuner rangert etter forskjeller i inntektsnivå blant kvinner og menn, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no