3.7 Sørlandet på deltidstoppen

Inntektene til kvinner i Agder er lave, og dette er et resultat av særlig to tendenser. Det er for det første noe færre kvinner i arbeidsstyrken enn i resten av landet som vi har sett.

Figur 7 Antall Agder-kommuner rangert etter forskjell i deltidsarbeid blant kvinner og menn, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

For det andre: Blant dem som er i arbeidsstyrken, er det flere kvinner som velger deltid i Agder enn i resten av landet (se figur 7). Av sørlandskommunene er det over halvparten som havner i den firedelen av kommunene som skårer lavest her, dvs. har høyest andel kvinner på deltid sett i forhold til menns andel.  På en måte blir den høye andelen deltidsarbeidende kvinner i Agder noe ”underkommunisert” i indeksen, fordi det relativt sett er nokså høye deltidsandeler også blant menn. Menn som jobber deltid er gjerne ungdom og studenter som jobber deltid ved siden av skolegangen, mens de deltidsarbeidende kvinnene er i alle yrkesaktive aldre. Indeksen sammenlikner altså nokså forskjellige sosiale/aldersgrupper på tvers av kjønnsskillet.

En kommune i Agder har høy grad av likestilling på dette feltet, det er Bykle. Av de fem kommunene som har middels høy grad av likestilling er det ytterligere fire kommuner i Aust-Agder (Risør, Åmli, Bygland og Valle), samt Kristiansand i Vest. Blant dem som skårer lavest er det 11 kommuner i Vest-Agder og seks i Aust-Agder.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.