3.8 Far tar mindre permisjon

Kvinner i Agder har en større orientering mot hjemme- og familiesfæren enn i resten av landet (Magnussen m. fl. 2005, Ellingsen og Lilleaas 2010). Den samme orienteringen ser ikke ut til å være tilstede blant menn som har små barn, i det minste hvis vi skal tolke andelen som tar ut pappapermisjon ut over det ”pålagte” som en indikator på dette. Som for så mange andre indikatorer er det en overvekt av Agder-kommuner – 14 av 30 – i den firedelen av kommunene som skårer svakest her. Bare to er i den mest likestilte firedelen (se figur 8).

Figur 8 Antall Agder-kommuner rangert etter andel fedre med pappaperm på lovpålagt lengde eller over, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Dette inntrykket stemmer også med data om holdninger. I Barnetilsynsundersøkelsen 2002 i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) ble menn over hele landet spurt om hvor lang fedrekvote de ønsket seg (Pettersen 2003). I landet som helhet ville nær halvparten (47 prosent) ha en lengre kvote enn datidens fedrekvote på fire uker. I Agder og Rogaland var det under fire av ti (39 prosent) som hadde det samme ønsket. Oppslutningen om lengre fedrekvoter var størst på Østlandet og i Nord-Norge.

Hvis mange har den holdningen at mor bør være hjemme med barna, i det minste til de er to-tre år gamle, blir en lang pappaperm mindre attraktiv. Holdningene må også sees i lys av de store forskjellene mellom menns og kvinners inntekter (hvorav det meste er lønn), som gjør det uforholdsmessig ”dyrt” å ha far hjemme lenge. En lang pappapermisjon er også uhensiktsmessig hvis man planlegger at mor skal være hjemme med kontantstønad.

De to kommunene der mennene tar ut mye permisjon er Lillesand og Hægebostad. Blant de ti kommunene som skårer nest høyest, finner vi mange bykommuner særlig i Aust-Agder. Blant de 14 kommunene som kommer svakest ut, er det flest små og mindre sentrale kommuner i begge fylker. Det skjer klare endringer på dette feltet i takt med lavere uttak av kontantstøtte og større bruk av barnehage. Problemet på Sørlandet er å henge med i samme takt som utviklingen i resten av landet. For mange av særlig de mindre kommunene kan imidlertid små barnetall gjøre at bruken av permisjon hos relativt få fedre kan gi betydelige utslag.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no