3.9 Litt mindre skjev kjønnsbalanse i næringsstrukturen

Har næringslivet i Agder en kjønnsbalansert struktur? Det er kystbyene, og særlig de som huser Universitetet i Agder, som skårer høyest, sammen med den lille kraftkommunen Bykle med sin relativt store offentlige sektor og mange i servicenæringene. Et klart flertall av kommunene (18 av 30) ligger i de to firedelene med lavest skår. Bare fem er med i den mest likestilte firedelen. Sju av ti kommuner som kommer svakest ut ligger i Vest-Agder.

For å måle denne indikatoren ser SSB på andel sysselsatte i kommunen som er i en kjønns-balansert næring, altså i en næring hvor det er større balanse mellom kjønnene enn ellers. Her er altså Agder-kommunene noe nærmere landsgjennomsnittet enn på de fleste andre indikatorene.

Figur 9 Antall Agder-kommuner rangert etter kjønnsbalanse i næringsstrukturen, basert på SSBs likestillingsindeks. Kilde: Indeks for kjønnslikestilling 2009 og 2010, Statistisk sentralbyrå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.