4.2 Kvalitet

En kraftig vekst i barnehagedekningen kan lett gå ut over kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi har derfor valgt å se på de ansattes faglige kvalifikasjoner, målt gjennom andelen styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, som kvalitetsmål. Agder skårer her over landsgjennomsnittet. Farsund gjør det som nevnt bedre enn agdersnittet igjen – se vedleggstabell nr . X Om ansatte og utdanning. Best er Vegårshei, Valle, Bykle, Songdalen, Marnardal, Åseral og Audnedal, alle med 100 prosent dekning i 2010. Dette er for en stor del småkommuner med et antakelig stort underskudd på arbeidsplasser kvinner tradisjonelt har orientert seg mot. Her vil også små endringer kunne gi store utslag.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.