4.3 Mannlige ansatte

Det har lenge vært et mål å få en mer sammensatt gruppe av ansatte i barnehagene. Barnehagene har vært sterkt kvinnedominerte. Det er de fremdeles: På landsbasis er 91,5 prosent av barnehageansatte kvinner. Også i Agder er bildet kjønnsskjevt, og litt mer enn i resten av landet.

Noen agderkommuner peker seg imidlertid ut: Best i Agder er Bykle og Grimstad, begge med over 10 prosent menn ansatt i 2010, se vedleggstabell nr X. om mannlige ansatte. For mange av småkommunene vil det gi utslag om en enkelt mann slutter eller begynner.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.