5. Likestilling på Agder etter tusenårsskiftet

Denne delen av likestillingsmonitoren omhandler endringer på ulike likestillingsrelevante områder i agderregionen fra rundt 2000 og til 2009/2010. Selv om Agder som allerede nevnt skårer lavt på likestillingsindeksen i både 2000 og i 2010, har det tross alt skjedd en del positive endringer i perioden. Det er viktig å sette fokus på disse. Vi har forsøkt å bruke data fra 2000 og 2010, men der hvor det ennå ikke foreligger data fra 2010, har vi måttet bruke tall fra 2009/2008. Der vi har hatt tilgang til det, presenterer vi tall på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå. I tabellene hvor vi presenterer prosentvis endring, er denne regnet ut med bakgrunn i prosentandelene i tabellene (unntatt for kvinners inntekt).

Vi begynner gjennomgangen med å se på hvordan agderkommunene skårer på SSBs likestillingsindeks for 1999, for 2008 og for 2010. Her er det viktig å presisere at indeksen i 2009 ble revidert og dermed ikke måler det samme eller har skårer som kan sammenlignes med de foregående. Indeksen i 2010 inneholder andre og flere indikatorer, pluss at rangeringen blir mer finmasket. Det kan allikevel være interessant å se på kommuners rangering også på dette tredje tidspunktet. Tall med lik samlet skåre i 1999 og 2008 er rangert på bakgrunn av SSBs rangering, som er gjort etter ikke-avrundede skårer. Tabell 1. Agderkommuners rangering i Agder og samlede skåre på likestillingsindeksen i 1999, 2008 og 2010.

Rangering/kommune/skåre 1999 Rangering/kommune/skåre 2008 Rangering/kommune/skåre 2010
1.Bykle 3,4 1. Bykle 3,3 1.Kristiansand 0,707
2.Sirdal 2,8 2. Valle 3,0 2.Grimstad 0,689
2.Åseral 2,8 3. Sirdal 2,9 3.Arendal 0,688
4.Bygland 2,8 4. Kristiansand 2,7 4.Risør 0,681
5.Arendal 2,6 5. Arendal 2,4 5.Lillesand 0,670
6.Risør 2,4 6. Åseral 2,4 6.Tvedestrand 0,668
6.Lillesand 2,4 7. Åmli 2,3 7.Bykle 0,664
8.Kristiansand 2,3 8. Evje og Hornnes 2,3 8.Valle 0,663
8.Mandal 2,3 9. Bygland 2,3 9.Mandal 0,659
8.Vegårshei 2,3 10. Risør 2,2 10.Åmli 0,656
8.Søgne 2,3 11. Grimstad 2,2 11.Flekkefjord 0,643
12.Valle 2,2 12. Søgne 2,2 12.Evje og Hornnes 0,641
12.Iveland 2,2 13. Audnedal 2,2 13.Søgne 0,639
14.Songdalen 2,1 14. Vegårshei 2,1 14.Vegårshei 0,635
14.Marnardal 2,1 15. Lyngdal 2,1 15.Lyngdal 0,633
16.Grimstad 1,9 16. Tvedestrand 2,0 16.Farsund 0,632
16.Åmli 1,9 17. Mandal 2,0 17.Åseral 0,625
18.Birkenes 1,8 18. Flekkefjord 2,0 18.Bygland 0,620
18.Evje og Hornnes 1,8 19. Gjerstad 1,9 19.Birkenes 0,614
18.Flekkefjord 1,8 20. Birkenes 1,9 20.Kvinesdal 0,613
18.Froland 1,8 21. Lillesand 1,8 21.Froland 0,612
18.Lindesnes 1,8 22. Songdalen 1,8 22.Audnedal 0,608
18.Lyngdal 1,8 23. Kvinesdal 1,8 23.Lindesnes 0,598
24.Gjerstad 1,7 24. Iveland 1,7 24.Gjerstad 0,598
24.Tvedestrand 1,7 25. Vennesla 1,6 25.Sirdal 0,595
24.Audnedal 1,7 26. Lindesnes 1,6 26.Vennesla 0,595
27.Vennesla 1,6 27. Hægebostad 1,5 27.Songdalen 0,588
28.Kvinesdal 1,5 28. Marnardal 1,5 28.Marnardal 0,584
29.Hægebostad 1,3 29. Froland 1,4 29.Iveland 0,569
30.Farsund 1,3 30. Farsund 1,3 30.Hægebostad 0,538

Kilde: Likestillingsindeks 1999 og indeks for kjønnslikestilling i kommunene 2010.

I 1999 var det Bykle, Sirdal, Åseral, Bygland og Arendal som kom best ut på indeksen på Agder. I 2008 var det Bykle, Valle, Sirdal, Kristiansand og Arendal, mens det i 2010 var Kristiansand som skåret best på indeksen av agderkommunene, fulgt av Grimstad, Arendal, Risør og Lillesand. Det har vært store omrokkeringen på rangeringen internt på Agder i perioden, og vi ser at kraftkommunene som kom godt ut på den gamle indeksen, kommer dårligere ut på den nye, mens en del bykommuner kommer bedre ut. Lillesand lå langt oppe i 1999, hoppet et godt stykke ned til 2008, men er nå høyt oppe på lista igjen. Kristiansand, Grimstad, Tvedestrand og Kvinesdal har beveget seg jevnt og trutt oppover på likestillingsindeksen i perioden vi ser på, mens Iveland, Songdalen og Marnardal har beveget seg et godt stykke nedover. Farsund gjorde et solid hopp oppover på lista fra 2008 til 2010, noe som tyder på at de kommer bedre ut på likestilling målt med den nye indeksen.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no