5.1 Kvinneandel i befolkningen 2000-2009

Indikatoren "antall kvinner per 100 menn 20-39 år" var tidligere inkludert som indikator i likestillingsindeksen for å si noe indirekte om likestilling: Kommuner med få utdanningsmuligheter og en ensidig (mannsdominert) næringsstruktur, opplever gjerne en fraflytting av unge voksne kvinner. Lav andel kvinner indikerer derfor at grunnlaget for likestilling er svakt i kommunen. Selv om SSB nå har mer direkte mål på næringsstruktur inne i indeksen, mener vi at kvinneandel i befolkningen fremdeles har relevans fordi den sier noe om lokalsamfunns bærekraft. En del utkantkommuner på Agder har over lengre tid opplevd at unge kvinner i større grad enn unge menn drar ut av kommunen for utdanning og jobb, noe som resulterer i dårlig kjønnsbalanse lokalt.

I tabell 2 under ser vi at kvinneandelen på Agder ligger nær kvinneandelen ellers i landet, og at utviklingen må sies å være stabil fra 2000-2009. Totalt sett er Bykle kommunen med den høyeste kvinneandelen på Agder, selv om denne har gått noe ned i perioden vi ser på. Bare to agderkommuner, Bykle og Søgne, har kvinneoverskudd i sine befolkninger i 2009. Tabell 2. Andel kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år i 2000 og 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Kvinneandel 2000 Kvinneandel 2009 Endring i prosentpoeng 2000-2009 Prosentvis endring 2000-2009
Landet 96 96 0 0
Aust-Agder 95 94 -1 -1
Vest-Agder 95 95 0 0
1.Åseral 76 91 15 20
2.Vennesla 89 98 9 10
2.Vegårshei 91 100 9 10
4.Lillesand 93 100 7 8
5.Farsund 90 95 5 6
6.Lyngdal 93 98 5 5
7.Mandal 94 97 3 4
8.Songdalen 94 97 3 3
9.Marnardal 90 92 2 2
9.Søgne 100 102 2 2
11.Flekkefjord 92 92 1 1
11.Risør 92 93 1 1
13.Gjerstad 91 92 0 0
13.Kvinesdal 88 88 0 0
13.Audnedal 90 90 0 0
13.Åmli 90 90 0 0
13.Evje og Hornnes 90 90 0 0
18.Tvedestrand 97 96 0 -1
18.Hægebostad 82 82 -1 -1
20.Grimstad 96 94 -2 -2
20.Arendal 96 94 -2 -2
22.Birkenes 95 92 -3 -3
23.Bykle 111 107 -4 -4
23.Froland 96 92 -4 -4
23.Kristiansand 98 94 -4 -4
26.Lindesnes 97 90 -7 -7
27.Bygland 84 78 -7 -8
28.Sirdal 95 87 -8 -9
29.Iveland 96 87 -9 -10
30.Valle 98 83 -15 -15

Kilde: Tabell 07459 i SSB.

Ser vi på hvilke kommuner som har hatt den største prosentvise økningen av kvinneandelen i befolkningen i perioden vi ser på, kommer bygdekommunen Åseral klart best ut, med en økning på hele 20 %. Dette er en relativt liten kommune befolkningsmessig, og små endringer kan dermed gi store utsalg. Også Vegårshei er en relativt liten kommune. Vennesla, som er større, har også hatt en god økning av kvinneandelen fra 2000-2009. Kommunen er en del av Kristiansands pendlingsomland. Så følger Lillesand, og en del av de andre mindre sørlandsbyene, etterfulgt av andre kommuner i Kristiansands pendlingsomland.

På spørsmål om den økte kvinneandelen svarer Åseral kommune at de bevisst har bygget barnehager for å øke sin attraktivitet for kvinner i den perioden vi ser på. I Vennesla legges det vekt på et mer variert arbeidsmarked, mens etablering av mange nye, spennende arbeidsplasser for begge kjønn er det som fremheves i Lillesand.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no