5.10 Andel kvinner i kommunestyrene 1999-2007

Kvinneandelen i kommunestyrene på Agder er en sentral indikator for å kunne si noe om graden av likestilling i det politiske liv. Og selv om det kanskje er større kjønnsbalanse i partienes aktive medlemmer, så sier de valgte representantene noe om hvem partiene setter som sine toppkandidater. Det sier også noe om hvem velgerne ønsker inn i kommunestyrene.

Tabell 19. Kvinneandel av valgte kommunestyrerepresentanter i 1999 og 2007, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Kvinneandel 1999 Kvinneandel 2007 Endring i prosentpoeng 2003-2007 Prosentvis endring 2003-2007
Alle kommuner 34,1 38 3,9 11
Aust-Agder 27 36 9 33
Vest-Agder 31,6 34 2,4 8
1.Vegårshei 9,5 38,1 28,6 301
2.Froland 19 41,1 22,1 116
3.Åmli 19 35,3 16,3 86
4.Åseral 23,5 41,1 17,6 75
5.Songdalen 24 40 16 67
6.Grimstad 28,8 45,7 16,9 59
7.Bygland 13,3 20 6,7 50
8.Iveland 11,8 17,6 5,8 49
9.Kvinesdal 22,9 33,3 10,4 45
9.Arendal 28,2 41 12,8 45
9.Tvedestrand 27,6 40 12,4 45
9.Lyngdal 31 44,8 13,8 45
13.Birkenes 29,6 40,7 11,1 38
14.Farsund 20,7 27,6 6,9 33
15.Evje og Hornnes 38,1 42,9 4,8 13
16.Lillesand 27,6 31 3,4 12
17.Mandal 33,3 37,1 3,8 11
18.Kristiansand 37,7 39,6 1,9 5
19.Søgne 40 40,7 0,7 2
20.Gjerstad 38,1 38,1 0 0
20.Valle 28,6 28,6 0 0
20.Flekkefjord 34,3 34,3 0 0
20.Marnardal 23,8 23,8 0 0
24.Vennesla 37,1 33,3 -3,8 -10
25.Lindesnes 28 23,8 -4,2 -15
26.Risør 38,7 32,3 -6,4 -17
27.Bykle 30,8 23,1 -7,7 -25
28.Hægebostad 28,6 19 -9,6 -34
29.Audnedal 26,3 10,5 -15,8 -40
30.Sirdal 58,8 35,3 -23,5 -60

Kilde: Tabell 04813 i SSB.

Her er det spesielt en del bygdekommuner, og flere i Aust-Agder, som har opplevd størst økning i kvinneandelen i kommunestyrene. Disse hadde også veldig lav kvinneandel i utgangspunktet. Vegårshei kommune har opplevd den største prosentvise endringen, og går igjen som en kommune som har fått både høyere kvinneandel, høyere barnehagedekning og høyere andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter i den perioden vi ser på. De var også den kommunen som hadde lavest andel kvinner i kommunestyret i 1999. På spørsmål fra oss fremstilles den store økningen i kvinneandelen i kommunestyret i Vegårshei som tilfeldig. I Froland hevdes det at partiene har vært bevisste på å sette profilerte kvinner høyt oppe på listene.

Oppsummeringsvis ser vi av tabell 19 over at andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter på Agder fremdeles ligger under landssnittet, men at spesielt Aust-Agder har tatt innpå forspranget.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no