5.3 Uførhet 2001-2008

Agder er preget av en uforholdsmessig høy andel av befolkningen på uførepensjon og på attføring, og i all hovedsak er det dette som har gjort at landsdelen har skåret dårlig på SSBs tidligere levekårsindeks (Ellingsen m. fl. 2009). Andelen uføre i kommunene på Agder er interessant i et likestillings- og levekårsperspektiv siden kvinner med lave inntekter som tidligere nevnt har større sannsynlighet for å bli uførepensjonister.

I tabell 5 under ser vi hvordan Agder har relativt flere uførepensjonister enn landsgjennomsnittet i både 2001 og i 2008. Vi ser også at andelen uføre har gått noe ned i perioden, både nasjonalt og regionalt, men avviket mellom agderfylkene og landsgjennomsnittet er så å si uforandret. Aust-Agder har fremdeles en større andel uføre enn Vest-Agder. Her er det imidlertid viktig å påpeke at mottakere av foreløpig uførestønad (innført 01.01.2004) ikke er inkludert i disse tallene. Dette er en ytelse som utbetales til relativt mange - særlig kvinner - som tidligere ville fått ”permanent” uførepensjon. Bragstad (2009) viser at svært få går fra ytelsen og over til arbeid. De fleste forblir tidsbestemte uførepensjonister over lang tid, eller går over på uførepensjon. I tabell 4 ser vi den samlede andelen som mottar uførestønad i 2009, både permanent og foreløpig, i landet og i agderfylkene. Vi har ikke slike tall for tidligere år, og kan dermed ikke si noe om utviklingen i samlede uførepensjonister nasjonalt eller regionalt.

Tabell 4. Prosentandel uføre samlet av befolkningen 18-67 år, 2009.

Begge kjønn Kvinner Menn Diff. kvinners og menns uføreandeler
Hele landet 11,1 13,2 9,1 4,1
Aust-Agder 14,2 16,7 11,9 4,8
Vest-Agder 12,8 15,3 10,5 4,8

Tabellen viser tydelig gapet mellom uføreandelene i landet som helhet og agderfylkene, og spesielt mellom landet og Aust-Agder. Kjønnsforskjellene i uføreandelene blir også tydelige, og er noe større på Agder enn for landet for øvrig. For kommunene på Agder har vi imidlertid kun tall for permanent uføretrygdede:

Tabell 5. Prosentandel (permanent) uføre av befolkningen 16-66 år, i 2001 og 2008, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Andel uføre 2001 Andel uføre 2008 Endring i prosentpoeng 2001-2008 Prosentvis endring 2001-2008
Alle kommuner 9,7 8,9 -0,8 -8
Aust-Agder 12,3 11,7 -0,6 -5
Vest-Agder 11,6 10,6 -1 -9
1.Bykle 6,3 4,5 -1,8 -29
2. Åseral 12,8 9,8 -3 -23
3.Vegårshei 13,3 10,4 -2,9 -22
4.Audnedal 13,4 11,1 -2,3 -17
5.Kristiansand 10,5 9 -1,5 -14
6.Hægebostad 15,4 13,3 -2,1 -14
7.Iveland 15,2 13,8 -1,4 -9
8.Grimstad 11,8 10,8 -1 -8
8.Flekkefjord 11,9 11 -0,9 -8
10.Søgne 10,7 9,9 -0,8 -7
10.Evje og Hornnes 12,3 11,4 -0,9 -7
10.Risør 14,2 13,2 -1 -7
13.Froland 12,8 12 -0,8 -6
13.Mandal 14,6 13,7 -0,9 -6
13.Bygland 16,7 15,7 -1 -6
16.Arendal 11,9 11,3 -0,6 -5
17.Lyngdal 12,7 12,2 -0,5 -4
17.Lillesand 10,8 10,4 -0,4 -4
19.Marnardal 14,4 13,9 -0,5 -3
20.Vennesla 13,1 12,8 -0,3 -2
20.Songdalen 12,1 11,9 -0,2 -2
22.Farsund 10,2 10,1 -0,1 -1
22.Birkenes 12,8 12,7 -0,1 -1
24.Lindesnes 15,5 15,5 0 0
25.Kvinesdal 13,8 13,9 0,1 1
25.Sirdal 8,5 8,6 0,1 1
27.Tvedestrand 13,2 13,6 0,4 3
28.Valle 11,6 12,1 0,5 4
29.Gjerstad 13,6 15 1,4 10
30.Åmli 14,7 17,8 3,1 21

Kilde: Statistikkbanken, SSB.

Målt i prosentpoeng har Åseral hatt størst nedgang i andelen uføre i perioden vi ser på. Av de større kommunene har Kristiansand hatt størst nedgang i antall uføre, og dette påvirker også nedgangen regionalt sett. Prosentvis er Bykle kommunen som har redusert andelen uføre mest, og de kommer også ut med en relativt stor reduksjon i prosentpoeng i perioden. Dette er interessant i og med at de hadde veldig lave andeler uføre i utgangspunktet. Bykle er imidlertid en liten kommune hvor små endringer kan få store prosentvise utslag. Vi ser at de fleste kommunene i regionen har redusert uføreandelene fra 2001 til 2008, noe som betyr at reduksjonen vi ser på fylkesnivå også gjenspeiles på kommunenivå.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no