5.4 Andel kvinner i arbeidsstyrken 2000-2009

Andelen kvinner i arbeidsstyrken forteller oss andelen kvinner som er sysselsatte eller registrert arbeidsledige. Agder har over tid hatt noe færre kvinner i arbeidsstyrken enn landsgjennomsnittet, mens andelen menn i arbeidsstyrken har ligget nokså nært dette snittet.

Tabell 6 viser at de aller fleste kommunene på Agder hadde flere kvinner i arbeidsstyrken i 2009 enn i 2000. Der hvor det var nedgang, var denne marginal. Det er hovedsakelig bygdekommuner som har opplevd økning i andelen kvinner i arbeidsstyrken, og Bygland og Audnedal ligger spesielt høyt. Deretter følger Evje og Hornnes. Farsund er den bykommunen på Agder som har opplevd størst økning i yrkesaktivitet/ønsket yrkesaktivitet i perioden. Farsund er en kommune som tradisjonelt har skåret lavt på kvinners yrkesaktivitet og på likestilling generelt.

Tabell 6. Prosentandel kvinner i arbeidsstyrken, i alderen 20-66 år, i 2000 og i 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Andel kvinner i arb.styrken 2000 Andel kvinner i arb.styrken 2009 Endring i prosentpoeng 2000-2009 Prosentvis endring 2000-2009
1.Bygland 69,3 77,1 7,8 11
1.Audnedal 72,8 80,5 7,7 11
3.Evje og Hornnes 72,6 77,2 4,6 6
3.Farsund 71,7 75,9 4,2 6
5.Hægebostad 74,2 77,3 3,1 4
6.Lillesand 73 75,8 2,8 4
7.Kvinesdal 75 77,3 2,3 3
7.Lindesnes 70,9 72,7 1,8 3
9.Vegårshei 73,2 74,8 1,6 2
9.Mandal 72 73,5 1,5 2
9.Marnardal 73 74,3 1,3 2
9.Søgne 73,9 75,2 1,3 2
13.Kristiansand 75 76,3 1,3 2
14.Flekkefjord 75,5 76,5 1 1
14.Åmli 70,4 71,3 0,9 1
14.Grimstad 73,2 74,1 0,9 1
14.Åseral 80,5 81,4 0,9 1
14.Gjerstad 71 71,5 0,5 1
14.Froland 74,2 74,7 0,5 1
14.Lyngdal 74,2 74,6 0,4 1
21.Bykle 86,5 86,6 0,1 0
21.Birkenes 72,8 72,7 -0,1 0
21.Sirdal 81,7 81,4 -0,3 0
21.Tvedestrand 72,3 72 -0,3 0
25.Arendal 75 74,6 -0,4 -1
25.Vennesla 73,1 72,6 -0,5 -1
25.Valle 81,5 80,7 -0,8 -1
25.Songdalen 74,5 73,5 -1 -1
29.Iveland 71 69,7 -1,3 -2
30.Risør 74,5 70,2 -4,3 -6

Kilde: SSB: Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), brutt ned på kommune ved hjelp av tall over registrert helt arbeidsledige og foreløpige tall fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no