5.5 Kvinners arbeidstid 2000-2009

Kvinners arbeidstid er en variabel hvor Agder over lang tid har skilt seg klart ut fra landet for øvrig, i form av at flere kvinner i regionen arbeider redusert, og at flere jobber korte deltidsstillinger (SSB opererer med arbeidstidskategoriene 1-19 timer i uka, 20-29 timer i uka og 30 timer og mer i uka). Menns arbeidstid på Agder har ligget nært landsgjennomsnittet. Kvinners arbeidstid er et relevant tema for både likestillings- og levekårsutfordringer i regionen, fordi det betyr at kvinner har en svak tilknytning til en sentral samfunnsarena og fordi kvinner med lave inntekter løper høyere risiko for uføretrygding (Dahl 2005).

Tabell 7. Prosentandel kvinnelige arbeidstakere med avtalt arbeidstid på 30 timer eller mer per uke i 2000 og i 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.[1]

Fylker/kommuner Andel kvinner 30 t + i 2000 Andel kvinner 30 t + i 2009 Endring i prosentpoeng 2000-2009 Prosentvis endring 2000-2009
Alle kommuner 56,4 61,0 4,6 8
Aust-Agder 46,5 51,3 4,9 10
Vest-Agder 44,6 50,9 6,2 14
1.Åseral 30,9 40,7 9,8 32
2.Iveland 35,4 46,2 10,8 31
3.Hægebostad 30,3 39,1 8,8 29
4.Bygland 34,9 44,6 9,7 28
5.Valle 40,1 50,8 10,7 27
6.Vennesla 36,1 45,5 9,4 26
7.Marnardal 33,8 41,6 7,8 23
8.Froland 40,7 49,4 8,6 21
9.Åmli 41,6 50 8,4 20
10.Sirdal 43 49,8 6,8 16
11.Kristiansand 49,7 57,3 7,5 15
11.Birkenes 37,7 43,3 5,6 15
13.Songdalen 39,9 45,3 5,4 14
13.Vegårshei 34,8 39,5 4,7 14
15.Flekkefjord 38,6 43,8 5,2 13
15.Risør 45,4 51,3 6 13
15.Evje og Hornnes 38,7 43,7 5 13
15.Kvinesdal 37,5 42,2 4,6 13
19.Søgne 42,4 47,3 4,9 12
20.Arendal 49 54,4 5,4 11
20.Audnedal 33,5 37,1 3,5 11
22.Lindesnes 36,2 39,7 3,5 10
23.Mandal 44,8 48,6 3,8 8
23.Lillesand 48,6 52,5 3,9 8
25.Tvedestrand 46,2 49,2 3 6
25.Gjerstad 41,3 43,8 2,5 6
25.Grimstad 48,4 51,2 2,8 6
28.Farsund 42,5 44,3 1,9 4
29.Lyngdal 41,1 41,2 0,2 0
30.Bykle 62,1 56,9 -5,2 -8

Kilde: Tallene er spesialbestilt fra SSB.

Tabellen viser at andelen kvinner som jobber 30 timer eller mer per uke har økt noe mer i Vest-Agder enn for landet for øvrig fra 2000 til 2009, noe som betyr at vestfylket har tatt igjen noe av forspranget landsgjennomsnittet har representert. Økningen i Aust-Agder ligger nært økningen nasjonalt. Fremdeles er det imidlertid rundt 10 % flere kvinner som jobber 30 timer eller mer i uka i landet som helhet enn det som er tilfelle på Agder.

Vi ser at en del bygdekommuner har hatt den største prosentvise veksten i andelen kvinner som jobber 30 timer i uka eller mer, mens bykommunene har hatt mindre prosentvis vekst på denne variabelen. Dette må ses i sammenheng med at en god del bygdekommuner hadde relativt lave andeler kvinner med den lengste arbeidstiden i 2000. Kristiansand er bykommunene på Agder med størst økning i andelen kvinner med den lengste arbeidstiden. De kommunene som har flest kvinner med slik arbeidstid i 2009 er Kristiansand, Bykle, Arendal, Lillesand, Risør og Grimstad.


[1] I denne tabellen er kommune bostedskommune, ikke arbeidskommune.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no