5.6 Kvinners inntekt 2000-2009

På Agder ligger inntektsnivået for menn nokså tett på landsgjennomsnittet, mens det ligger markant under for kvinner. Dette henger hovedsakelig sammen med at kvinner på Agder som tidligere nevnt ofte jobber redusert, men også kvinners overrepresentasjon blant uførepensjonistene i landsdelen kan forklare noe av dette bildet.

I tabell 8 ser vi hvordan agderfylkene har hatt en positiv utvikling i kvinners inntekter i perioden 2000-2009. Regionen har faktisk også tatt igjen noe av gapet mellom landsdelens kvinneinntekter og gjennomsnittlig kvinneinntekt i landet. Vi ser at det er en lang rekke innlandskommuner som har hatt den største prosentvise økningen i kvinners inntekt. Selv om inntektsøkningen selvfølgelig har med lønnsvekst å gjøre, avspeiler den også en økt yrkesaktivitet for agderkvinnene i den aktuelle perioden. Bykle er kommunen på Agder med høyest inntekt for kvinner i både 2000 og i 2009. Dette er en kommune med mange arbeidsplasser kvinner tradisjonelt har orientert seg mot, og med høy yrkesaktivitet og relativt store stillingsbrøker blant kommunens kvinner.

Tabell 8. Kvinners gjennomsnittlige årlige bruttoinntekt i 2000 og 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Kvinners innt. 2000 Kvinners innt. 2009 Endring i kvinners bruttoinntekt 2000-2009 Prosentvis endring 2000-2009
Alle kommuner 176 300 275 400 99 100 56
Aust-Agder 154 100 250 800 96 700 63
Vest-Agder 155 100 250 500 95 400 62
1.Hægebostad 132 600 237 600 105 000 79
2.Iveland 128 900 224 400 95 500 74
3.Åseral 141 300 242 200 100 900 71
3.Åmli 138 900 237 000 98 100 71
5.Audnedal 136 500 230 000 93 500 68
6.Vennesla 136 700 228 900 92 200 67
6.Songdalen 144 600 242 100 97 500 67
6.Birkenes 138 000 231 000 93 000 67
6.Sirdal 160 900 268 600 107 700 67
10.Gjerstad 137 400 228 200 90 800 66
11.Lillesand 158 400 261 500 103 100 65
11.Flekkefjord 150 000 247 200 97 200 65
13.Marnardal 136 800 224 900 88 100 64
13.Farsund 144 000 236 300 92 300 64
13.Arendal 159 200 261 100 101 900 64
16.Lindesnes 136 200 222 500 86 300 63
16.Kvinesdal 141 300 230 500 89 200 63
16.Valle 159 800 260 400 100 600 63
19.Froland 147 300 237 900 90 600 62
20.Tvedestrand 143 300 231 300 88 000 61
20.Vegårshei 140 900 227 300 86 400 61
20.Bygland 153 800 248 000 94 200 61
20.Evje og Hornnes 148 500 238 800 90 300 61
20.Mandal 148 500 238 700 90 200 61
20.Grimstad 155 100 249 300 94 200 61
20.Lyngdal 143 900 231 000 87 100 61
27.Søgne 154 600 247 100 92 500 60
28.Kristiansand 166 500 264 800 98 300 59
29.Risør 155 600 240 400 84 800 54
29.Bykle 182 100 280 500 98 400 54

Kilde: Tabell 03068 i SSB.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no