5.9 Barnehagedekning 2001-2009

Barnehagedekningen i en kommune sier noe om likestilling på to måter: For det første er tilgang på barnehageplass viktig for å stimulere kvinner til yrkesdeltakelse, i og med at det er kvinner som tradisjonelt har hatt hovedansvar for barneomsorgen. Det er dermed viktig for likestillingen at kommunene tilbyr attraktive barnehageplasser til dem som etterspør det. Samtidig er ikke barnehagedekningen et ensidig uttrykk for hvorvidt en kommune har vært ”flink” til å bygge ut plasser, i og med at utbyggingen må stå i stil med den lokale etterspørselen. Dersom barnehagedekningen er lav på grunn av lav etterspørsel sier dette imidlertid likevel noe indirekte om likestilling, fordi lav etterspørsel kan indikere et lite likestilt arbeids- og familieliv, hvor familiene oftere har barna hjemme. I slike familier vet vi at det i all hovedsak er mødre som er hjemme med barna. Dette er den andre måten barnehagedekning kan si noe om likestilling på.

Barnehagedekningen[1]på Agder har som vi har nevnt tidligere økt voldsomt fra 2000 til 2009. Spesielt gjelder dette dekningen for ett- og toåringene. Også nasjonalt har det vært bygd mange barnehageplasser for denne aldersgruppen, men økningen i dekning er likevel markant høyere på Agder enn for landet som helhet. Til tross for dette ligger Agder fortsatt under landsgjennomsnittet.

Dekningen for ett- og toåringene i 2000 og i 2009 på Agder, samt endring i prosentpoeng og prosentvis endring i denne perioden, kommer frem i tabell 16 under:

Tabell 16. Barnehagedekning for barn 1-2 år i 2001 og 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Dekning 2001 Dekning 2009 Endring i prosentpoeng 2001-2009 Prosentvis endring   2001-2009
Alle kommuner 37,7 77,1 39,4 105
Aust-Agder 29,9 71,2 41,3 138
Vest-Agder 28,8 72,1 43,3 150
1.Lillesand 13,1 70,5 57,4 438
2.Hægebostad 11,6 57,9 46,3 399
3.Farsund 16,4 80 63,6 388
4.Søgne 13,3 61,3 48 361
5.Gjerstad 17,2 75,6 58,4 340
6.Songdalen 16,3 67,8 51,5 316
7.Vennesla 19,8 71,1 51,3 259
8.Lyngdal 18,3 62,6 44,3 242
9.Birkenes 20,3 66 45,7 225
10.Tvedestrand 24,3 78,9 54,6 225
11.Lindesnes 23,9 71,9 48 201
12.Grimstad 27,1 78,8 51,7 191
13.Froland 23,4 63,3 39,9 171
14.Vegårshei 33,3 85,7 52,4 157
15.Mandal 32,1 73,5 41,4 129
16.Kristiansand 34,3 76,4 42,1 123
17.Arendal 33,7 70 36,3 108
18.Flekkefjord 30,3 62,1 31,8 105
19.Risør 29,8 60,6 30,8 103
20.Audnedal 43,8 81,8 38 87
21.Kvinesdal 34 60,4 26,4 78
22.Evje og Hornnes 29,3 51,7 22,4 76
23.Valle 51 81,5 30,5 60
24.Marnardal 30,9 49,2 18,3 59
25.Iveland 56 77,8 21,8 39
25.Sirdal 60 83,3 23,3 39
27.Åmli 54,8 69,4 14,6 27
28.Åseral 72,7 83,3 10,6 15
29.Bykle 69 78,9 9,9 14
30.Bygland 75 68,8 -6,2 -8

Kilde: Tabell 06423 i SSB.

Her ser vi at Bygland kommune var kommunen på Agder med høyest barnehagedekning (75 %) i alderen 1-2 år i 2001, mens Vegårshei hadde den høyeste barnehagedekningen (85,7 %) i 2009. Naturlig nok er det de kommunene som i utgangspunktet hadde lav barnehagedekningen som har økt dekningen mest i denne perioden.  Farsund er som tidligere nevnt den sørlandskommunen som har størst økning i prosentpoeng i barnehagedekning for de minste, og har også en høyere barnehagedekning enn de aller fleste andre kommunene i 2009. Lillesand er den kommunen på Agder som har opplevd størst prosentvis økning i barnehagedekning. De hadde svært lav barnehagedekning for de minste i 2001, og har mer enn firedoblet denne. I tillegg til å trekke frem kommunene med størst prosentvis økning i barnehagedekningen, er det også viktig å trekke frem Tvedestrand, Vegårshei og Grimstad, som har hatt solide økninger målt i prosentpoeng.

Går vi over til 3-5-åringene, har Agders forholdsvise barnehageutbygging vært et godt hakk over den nasjonale utbygningen, slik at Agder nå har like god dekning som landet for øvrig. Dette er altså et område hvor Agder har tatt igjen forspranget.

Tabell 17. Barnehagedekning for barn 3-5 år i 2001 og 2009, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Dekning 2001 Dekning 2009 Endring i prosentpoeng 2001-2009 Prosentvis endring  2001-2009
Alle kommuner 80 96,2 16,2 20
Aust-Agder 72,6 96,6 24 33
Vest-Agder 74,9 96,1 21,2 28
1.Vennesla 60,7 96,6 35,9 59
2.Birkenes 59,7 94,1 34,4 58
3.Grimstad 64,2 98,5 34,3 53
4.Farsund 68 100,6 32,6 48
5.Vegårshei 67,9 97,3 29,4 43
6.Søgne 63,1 88,5 25,4 40
6.Lyngdal 66,6 93,4 26,8 40
6.Froland 63,9 89,2 25,3 40
9.Tvedestrand 69,4 96,5 27,1 39
10.Hægebostad 69,7 95,7 26 37
11.Lillesand 71,5 95,5 24 34
12.Lindesnes 73,7 95,8 22,1 30
12.Valle 88,3 114,7 26,4 30
14.Arendal 74,8 96,6 21,8 29
15.Kvinesdal 74,8 94,7 19,9 27
16.Kristiansand 78,4 97,8 19,4 25
17.Risør 79,1 97,2 18,1 23
17.Evje og Hornnes 77,9 95,6 17,7 23
19.Flekkefjord 77,3 94 16,7 22
20.Songdalen 72,9 86,8 13,9 19
21.Mandal 85 99,1 14,1 17
22.Audnedal 85,3 95,9 10,6 12
23.Bygland 93,5 104,3 10,8 12
24.Gjerstad 87,8 95,2 7,4 8
24.Sirdal 85,7 92,4 6,7 8
26.Marnardal 83,7 89,5 5,8 7
27.Iveland 92,1 97,3 5,2 6
28.Åmli 89,8 89,3 -0,5 -1
29.Åseral 100 97,1 -2,9 -3
30.Bykle 102,5 97,3 -5,2 -5

Kilde: Tabell 06423 i SSB.

Her blir bildet litt annerledes, og vi ser at for eksempel Gjerstad, som har økt barnehagedekningen sin voldsomt for de yngste barna, ikke har gjort det samme for de eldste. Dette gjelder også for Songdalen. Dette henger naturlig nok sammen med at disse kommunene hadde store forskjeller i dekning for de to ulike aldersgruppene i utgangspunktet. Ellers ser vi at mange av de kommunene som har bygd forholdsvis flest barnehageplasser for de yngste, også har opprettet forholdsvis mange plasser for de eldste barna. Vi ser at Vennesla kommer best ut på barnehagedekning for de eldste barna i perioden 2001-2009: De har både størst prosentvis endring og størst endring i prosentpoeng. Dette var også en av kommunene som hadde opplevd størst økning i kvinneandelen i perioden vi ser på.

På spørsmål om årsakene til den høye barnehageutbyggingen i den perioden vi ser på, er svaret fra Farsund kommune at dette har vært en bevisst satsning i kommunen, og ikke noe som har kommet i etterkant av etterspørsel. Gjerstad mener de nasjonale føringene har hatt noe å si, men at satsningen på barnehageutbyggingen også har vært et middel for å få flere folk til å bosette seg i kommunen. Fra Birkenes hevdes det samme, samtidig som barnehageutbyggingen her også har vært en respons på økt behov. Fra Lillesand kommune sin side legges det utelukkende vekt på det økte behovet for barnehageplasser i den aktuelle perioden.

Tabell 18 viser en oversikt over den totale barnehagedekningen (for barn 1-5 år) i kommunene på Agder i 2001 og 2010, samt endring i perioden. I 2010 er den landsgjennomsnittlige barnehagedekningen 89,2 prosent. Aust-Agder har samme år en dekning på 88,4 prosent, mens Vest-Agder har en dekning på 87,4.

Tabell 18. Barnehagedekning for barn 1-5 år i 2001 og 2010, endring i prosentpoeng og prosentvis endring i perioden. Rangert etter prosentvis endring.

Fylker/kommuner Dekning 2001 Dekning 2010 Endring i prosentpoeng 2001-2010 Prosentvis endring  2001-2010
1.Farsund 48 92,5 44,5 93
1.Birkenes 44,9 86,5 41,6 93
3.Lyngdal 47 89,2 42,2 90
3.Grimstad 49,4 93,7 44,3 90
5.Vennesla 45,5 83,1 37,6 83
6.Søgne 44 80 36 82
7.Lillesand 48,6 86,3 37,7 78
8.Tvedestrand 51 89,5 38,5 75
9.Froland 47,8 81,9 34,1 71
10.Vegårshei 55,6 91,8 36,2 65
11.Lindesnes 55,8 90,6 34,8 62
12.Hægebostad 48,7 78,5 29,8 61
12.Gjerstad 58,4 94,1 35,7 61
14.Songdalen 52,2 80,8 28,6 55
15.Risør 59,4 89,1 29,7 50
16.Kristiansand 61,1 90,1 29 47
16.Kvinesdal 57,8 85,2 27,4 47
16.Arendal 58,6 86,3 27,7 47
19.Evje og Hornnes 60,4 84,3 23,9 40
20.Flekkefjord 60,6 82,6 22 36
21.Mandal 64,2 86,8 22,6 35
22.Valle 71,6 93,7 22,1 31
23.Marnardal 63,9 80,4 16,5 26
24.Sirdal 74,3 91,1 16,8 23
25.Bygland 86,5 103,6 17,1 20
26.Iveland 77,8 89,8 12 15
27.Åmli 78,5 86,4 7,9 10
27.Audnedal 69,1 75,9 6,8 10
29.Bykle 88,4 96 7,6 9
30.Åseral 91,4 92,2 0,8 1

Kilde: Statistikkbanken, SSB.


[1] Barnehagedekning betyr andel barnehagebarn 1-2 år i forhold til innbyggere 1-2 år totalt sett og barnehagebarn 3-5 år i forhold til innbyggere 3-5 år totalt sett.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no