6.2 Likestillingsarbeid i offentlig sektor

Her er det viktig å trekke frem prosjektet Fritt valg – den omforente tiårssatsningen for likestilling på Agder. Målet med prosjektet er å få gutter og jenter til å velge mindre kjønnstradisjonelt i valg av utdanning og yrke. Se www.frittvalg.no for mer info.

Senter for likestilling utførte videre høsten 2010 en internettbasert spørreundersøkelse om likestillingsarbeid blant alle kommunene på Agder. I denne undersøkelsen kommer det frem at:

Likestilling i planverk: Drøyt 65 prosent av kommunene har likestilling nevnt i sine personalpolitiske planer, mens drøyt 60 prosent har nevnt det i kommuneplanens samfunnsdel. Rundt 55 % har likestilling nevnt i andre kommunale planer. Drøyt 35 prosent har egen likestillingsplan for kommunen. Ingen oppgir å ikke omtale likestilling noe sted. (27 kommuner har svart på spørsmålet)

Forankring av likestillingsarbeid: Cirka 55 prosent svarer at ansvaret for oppfølging av likestillingsarbeidet ligger hos rådmannen eller hos rådmannens ledergruppe. Rundt 25 prosent svarer at det er personalsjef eller tilsvarende som har dette ansvaret. Bare noen ytterst få har forankret ansvaret for likestillingsarbeid hos personalkonsulent eller tilsvarende, eller har ingen forankring. (27 kommuner har svart på spørsmålet).

Likestilling som tema i kommunestyret: Drøyt 60 prosent av kommunene svarer at kommunestyret ved en eller flere anledninger har uttalt seg som likestilling som tema. (26 kommuner har svar på spørsmålet).

Likestillingsarbeid: Alle kommunene svarer at de har jobbet med heltid-deltid-problematikk. Drøyt 60 prosent har gjort grep for å rekruttere kvinner til høyere stillinger, mens drøyt 45 prosent har jobbet med likestilling i barnehagesektoren. Omtrent det tilsvarende av kommunene har gjort tiltak for å få økt kjønnsbalanse i kommunestyret og med levekårsutfordringer. Nærmere 40 % har jobbet med likestilling i forhold til lederopplæring, mens rundt 35 prosent har jobbet med kompetanseheving og/eller utdanning. Drøyt 25 prosent av kommunene har arbeidet med likestilling i skolen.

Senter for likestilling har, basert på dialogmøter med agderkommuner høst 2010/vår 2011, laget en oversikt over agderkommuners likestillingsarbeid, integrering av likestilling i planverk og forankring av likestillingsansvar og –arbeid (se vedlegg). For senteret er det tydelig at vellykket likestillingsarbeid krever trøkk både politisk og administrativt, og ikke kan delegeres til ”spesielt interesserte”.

I dialogsamtalene med kommuner på Agder har det også vært aktuelt å lage en oversikt over likestillingsarbeid knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn. Områder en del kommuner arbeider med er nedsatt funksjonsevne, i forhold til å leve opp til kravene om universell utforming, de jobber med å rekruttere mennesker med ulik etnisk bakgrunn, og de er opptatt av alder i form av å utforme en egen seniorpolitikk for sine ansatte. Områder som seksuell orientering samt religion og livssyn er ikke prioriterte områder, med unntak av Kristiansand kommune.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no