7. Likestilling og levekår på Agder mot 2020

Målt statistisk er Agder en mer likestilt landsdel i 2010 enn i 2000. Denne positive utviklingen bør inspirere til videre målrettet likestillingsarbeid. I et likestillingsperspektiv må regionens mål være å få balanse på alle samfunnsarenaer (også i familien) – i et kjønnsperspektiv, men også ut fra andre mangfoldsdimensjoner. Lav yrkesaktivitet for kvinner er den indikatoren som alene har høyest prediksjonsverdi for lav grad av likestilling mer generelt (Kjeldstad og Kristiansen 2001). At flest mulig har en tett og stabil tilknytning til arbeidslivet, og slik sikrer regionen arbeidskraft og kompetanse, samt trygger sin egen forsørgelse og velferd, mener vi dermed bør ha prioritet – både for å øke likestillingen og for å bedre levekårene i regionen. Likestilling handler om å utnytte landsdelens menneskelige ressurser bedre.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.