7.2 Likestillings- og levekårsfokus fremover

Samfunnsaktører på Sørlandet bør ha som mål at flere kvinner har lengre arbeidstid og færre lange avbrekk fra arbeidslivet enn det som er tilfelle i dag. I et likestillings- og levekårsperspektiv bør fokus rettes bort fra kvinners ”frivillige deltidsarbeid” og over på fedres muligheter for å jobbe redusert og ta permisjon, og på utvikling av et familievennlig arbeidsliv mer generelt. Småbarnsfedre er den gruppen i Norge som jobber mest overtid, noe som er bekymringsfullt i et likestillingsperspektiv, både helsemessig og ut fra at vi vet at økt tid med barna øker menns livskvalitet (Gullvåg Holter, Svare og Egeland 2007). Et samfunn hvor menn og kvinner deler byrder, goder og risikoer på ulike samfunnsarenaer mer likt, er naturlig nok et mer likestilt samfunn og med høy sannsynlighet også et samfunn med bedre levekår.

Fokus på utdanning og yrkesvalg står helt sentralt dersom en ønsker å legge til rette for økt yrkesaktivitet blant kvinner på Agder. Vi vet at høyt utdannede kvinner har lengre arbeidstid og kortere avbrekk fra jobb (Kitterød 2005), og at deltidsarbeid er en mer stabil tilpasning til arbeidslivet blant kvinner med lav utdanning (Raaum 2001). Vi vet også at kvinner i mannsdominerte yrker jobber relativt mer enn andre kvinner (Skjeie og Teigen 2003). Dette forteller oss at arbeid for å få økt kjønnsbalanse i ulike sektorer av arbeidslivet er viktig i et likestillingsperspektiv. Et arbeidsliv og en velferdsstat som fremmer både mødres og fedres muligheter til å finne en god balanse mellom arbeid og familie er også helt sentralt for å få økt likestilling i alle deler av samfunnet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no