Litteraturliste

Abrahamsen, B. og H. Høst (2005). Deltid rekrutterer til pleieyrkene. SPS-kronikk nr. 2-2005. Oslo: Senter for profesjonsstudier.

Abrahamsen, B. (2008). Hvorfor jobber sykepleiere og hjelpepleiere deltid? I: Søkelys på arbeidsmarkedet, årgang 15, nr. 2.

Bragstad, T. (2009). Tidsbegrenset uførestønad – evaluering fire år etter. NAV-rapport 3/2009. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Seksjon for statistikk og utredning.

Dahl, G. (2005). Uførepensjonisters bakgrunn. Notater nr. 16, 2005. Statistisk sentralbyrå.

Ellingsen, D. og U.B. Lilleaas (2010). Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller. Skriftserien nr. 153e. Universitetet i Agder.

Ellingsen, D., M. Jeppesen, H. Røed og N. Jentoft (2009). Levekår i Vest-Agder. Levekårsutfordringer i fylket og i landsdelen. FoU-rapport nr. 1/2009. Agderforskning.

Falkum, E., I. M. Hagen og S. C. Trygstad (2009). Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009. Fafo-rapport 2009:35.

Fevang, E. og K. Røed (2006). Veien til uføretrygd i Norge. Rapport 10/2006. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Fløtten, T. med flere (2011). Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Fafo-rapport 2011:13.

Halvorsen, A. og M.L. Magnussen (2001). Likestillingen på Agder. Prosjektrapport nr. 45/2001. Agderforskning.

Hirsch, A. Aa. og M. Lillegård (2009). Hvordan måle likestilling mellom kvinner og menn i kommunene? Revidering av indeks for kjønnslikestilling – bakgrunn, endringer og metode. Notater, 65/2009. Statistisk sentralbyrå.

Gullvåg Holter, Ø., H. Svare og C. Egeland. (2007). Likestilling og livskvalitet 2007. Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Kitterød, R. H. (2004). Ulikhet i familiers tid til yrkesarbeid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21 (2): 205-216.

Kitterød, R. H. (2005). Han jobber, hun jobber, de jobber. Arbeidstid blant par av foreldre. Rapporter 2005/10. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Kjeldstad, R. (1998). Enslige forsørgere: Forsørgelse og levekår før og etter overgang til en ny livsfase. Sosiale og økonomiske studier 100. Statistisk sentralbyrå.

Kjeldstad, R. og J.E. Kristiansen (2001). Constructing a regional gender equality index: Reflections on a first experience with Norwegian data. I: Statistical Journal of the United Nations ECE 18.

Kjeldstad, R. (2006). Hvorfor deltid? Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2/2006.

Lilleaas, U.B. (2003) Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Rapport 2:2003. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo.

Lilleaas, U.B. (2006). Familievaner og likestilling i moderne parforhold. I: A. Roness og S. Matthiesen (red.): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Fagbokforlaget.

Magnussen, M.L., T. Mydland og G. Kvåle (2005). Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder. FoU-rapport nr. 5/2005. Agderforskning.

Magnussen, M.L. (under publisering). Forsørgelse og helse i menns hverdagsliv. Ph.D.-prosjekt.

Magnussen, M.L. og P. Repstad (under publisering). Artikkel om religiøsitet og likestillingsholdninger i Vest-Agder.

Moland, L.E. (2009). Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud. Liv og arbeid – Delrapport 5. Fafo-rapport 2009:15.

NAV

Raaum, N. C. (2001). Norske likestillingsparadokser? I: N. Berven og P. Selle (red.): Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Rønning, E. (2001). Barns levekår før og nå. Samfunnsspeilet nr. 4/2001. Statistisk sentralbyrå.

Skjeie, H. og M.

Teigen (2003). Menn imellom. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk. Teigen, M. (2006). Det kjønnsdelte arbeidslivet. En kunnskapsoversikt. ISF-rapport 2006:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no