Historikk

Våren 2007 fikk daværende Høgskolen i Agder en oppfordring fra Agderrådets likestillingsråd om å opprette et ”kompetanseforum for likestilling” i samarbeid med Agderforskning.

Forumet var tenkt som en arena for møte mellom forskere på kjønn og likestilling og praktikere ”ute i felten”, med formål å bidra til at regionalt likestillingsarbeid bygger på forskningsbasert kunnskap og til økt samordning mellom ulike typer likestillingsprosjekter.

Det ble etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra Agderforskning, Agderrådet, begge fylkeskommunene på Agder og KS Agder. Prosjektgruppa ble tidlig i prosessen enige om at en etablering av et Senter for likestilling best ville kunne samle og styrke det fagmiljøet universitetets omverden etterlyser. Et kompetanseforum ble fra et slikt perspektiv en av flere aktiviteter/arenaer som kan drives av et senter. Juni 2007 vedtok høgskolestyret et forprosjekt med tittel Senter for likestilling. Mandatet for forprosjektet var å definere formål for senteret, samt å foreslå organiserings- og finansieringsmodell. Forprosjektet ble finansiert av HiA/UiA, begge fylkeskommunene på Agder, Kristiansand kommune, likestillingsstudiet ved UiA og Agderforskning.

I februar 2008 besluttet Universitetsstyret å opprette et Senter for likestilling som et 4-årig prosjekt. Det ble etablert et interimstyre, og iverksatt en rekrutteringsprosess for rekruttering av leder for senteret. Forskning og koordinering av FoU-prosjekter er ett av formålene med senteret, det ble derfor besluttet å søke etter leder med professorkompetanse. Høsten 2009 ble professor Ulla-Britt Lilleaas tilsatt som leder for senteret. Hun besatte denne stillingen frem til medio 2011, hvorpå seniorrådgiver Åsta L. Einstabland tok over som fungerende leder.

Ved prosjektslutt i 2012 ble senteret vedtatt som et permanent senter ved Universitetet i Agder. Styret ble avviklet, og senter for likestilling har i dag to fast ansatte. Ut over dette har senteret tilknyttet seg tilknyttet en forsker fra Agderforskning på konsulentbasis, i tillegg til en rekke forskere fra ulike fakulteter ved Universitetet i Agder. Senteret leier også inn annen nødvendig kompetanse ved behov. Denne sammensetningen gjør at senteret har et delt fokus mellom forskning og undervisning/formidling.

Last ned rapporten fra forprosjektet ved å klikke på bildet under.

Rapport fra forprosjektet

Rapport fra forprosjektet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no