Permittert? Uloba har behov for flere assistenter til BPA på grunn av korona-krisen

     - Om hva BPA er, og viktigheten av at BPA vurderes individuelt

Organisasjonen Uloba, Independent Living Norge, er skapt, eid og drevet av mennesker med funksjonsnedsettelse. Målet er en verden hvor funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet. Uloba bygger på Independent Living-ideologien om at funksjonshemmede selv skal gjøre frie valg i livene sine, og ikke få behovene sine definert av helsepersonell og kommunalt ansatte. De skal bo i vanlige boliger i samfunnet og ikke samles på institusjoner. De skal ikke betraktes som ‘syke’ som skal behandles, men som fullverdige borgere som kan benytte seg av tilbudene som den øvrige befolkningen.

Hva er BPA?

BPA står for Borgerstyrt Personlig Assistanse, og er en lovfestet rettighet man har som funksjonshemmet med assistansebehov. Den som mottar assistanse bestemmer hvem som skal være assistent, hva man trenger assistent til, og når man trenger det. Over 1000 mennesker får nå BPA gjennom Uloba, som utviklet konseptet ‘BPA’ i Norge. Her er det kommunene som er kontraktspartnere, og alt overskudd går tilbake til medlemmene i organisasjonen.

De som mottar BPA, er helt avhengig av assistentene til å få hverdagen til å gå rundt. På grunn av korona-krisen må det nå planlegges med at noen assistenter kan bli syke, eller forhindret fra å møte på jobb – derfor er det nå, og fremover, over hele landet, et stort behov for assistenter som kan stille på kort tid.

Dersom du kunne tenke deg å jobbe som assistent gjennom Uloba, kan du registrere deg her. Da vil du først bli kontaktet for en orientering- og kartleggingssamtale, før et eventuelt intervju.

Retten til et vanlig liv

Gjennom å motta BPA kan man studere, være i jobb, dra på konsert, invitere noen på middag, dra på reiser, eller bare få hjelp til det praktiske – med andre ord; leve det livet man ønsker.
Men Norsk Handikapforbund mener det er en utfordring i Kristiansand at søknad om BPA behandles etter likebehandlingsprinsippet. ‘BPA og praktisk bistand i hjemmet er to forskjellige ting, og behovene til en som primært trenger helsehjelp er annerledes enn for en frisk 25 åring som trenger at noen er hans armer og ben.  Søknadene må derfor vurderes individuelt fordi behovene er svært ulike. Slik som situasjonen er i dag så blir unge mennesker isolert fra å leve et sosialt og aktivt liv fordi de bruker opp sine tildelte BPA timer til helt nødvendige behov de har i hjemmet. Noe som igjen fører til redusert livskvalitet, utenforskap og mangel på sosialt fellesskap.’ BPA skal fungere som et likestillings- og frigjøringsverktøy som kan bidra til at mennesker med kan leve et helt vanlig liv: ‘Funksjonshemmede kjenner «sorteringssamfunnet» på kroppen hver eneste dag fordi man aktivt stenges ute fra samfunnet. Alle mennesker, uavhengig av egenskaper har behov for å leve et selvstendig liv.’

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 07.05.2020

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no