Presentasjon av ny forskning fikk mye oppmerksomhet

Torsdag 18. november presenterte Senter for likestilling ny forskning på temaet likestilling og tradisjonelle kjønnsroller på Sørlandet. Godt og vel 50 tilhørere fikk høre forskerne og forfatterne av rapporten, Ulla-Britt Lilleaas (Senter for likestilling, Universitetet i Agder) og Dag Ellingsen (Agderforskning), legge frem sine funn.

Fra fremleggingen av forskningsrapporten "Det gode liv..."

Godt og vel 50 fremmøtte var samlet i Sørlandet Kunnskapspark for å høre på Ellingsen og Lilleaas.

Ut i fra Synovate MMI's undersøkelse  "Norsk monitor", er det identifisert en gruppe menn som kan kategoriseres som tradisjonelle i forhold til likestilling. Mye av det som ble lagt frem på konferansen, viste forskjeller mellom de tradisjonelle mennene på Agder og de tradisjonelle mennene i landet for øvrig. En av de viktigste forskjellene som ble trukket frem og som danner en del av grunnlaget for dette forskningsarbeidet, er at denne gruppen med likestillingskonservative menn er prosentvis mye større på Agder sammenlignet med resten av landet. Selv om denne gruppen på Agder er forholdsvis stor, er de fortsatt i klart mindre tall. Likevel reises det spørsmål i rapporten om denne gruppens makt:

Like fullt synes det som om de får prege en regions identitet i større grad enn deres antall og andel skulle tilsi, tatt i betraktning Agders svake likestillingsposisjon i landssammenheng. Kan det være slik at de på en måte utgjør en form for moralsk hegemonisk maktfaktor?

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Henriette Westhrin, holdt et innlegg på slutten av konferansen. Denne talen er tilgjengelig fra BLDs nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-statssekretar-henri/2010/tale-pa-lkonferansen-det-gode-liv-pa-sor.html?id=625336

Rapporten kan lastes ned her:  http://brage.bibsys.no/hia/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_15172

Presentasjonen fikk bred oppmerksomhet i media, både i aviser, radio, tv og på internett. Her følger lenker til noen av sakene denne rapporten har skapt. Flere av sakene på internett har påfølgende debatt/diskusjonsforum, hvor det finnes mange gode innspill til likestillingsdebatten på Sørlandet.

I tillegg ble det trykket saker 18., 19. og 20. november i papirutgavene av følgende aviser:

  • Fædrelandsvennen
  • Agderposten
  • Vårt Land
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no