Punkter fra idémøte

Punkter fra idémøte, forprosjekt Senter for likestilling, 4. september 2007

Likestillingsbegrepet:
• Et senter må ha et godt nyansert og bredt likestillingsbegrep
• Senteret må være klar på at likestilling ikke utelukka er knyttet til kjønn, men kan knyttes til andre ting: sosial klasse, alder, etnisitet, funksjonshemminger mm. Hvis man skal være et senter for Agder inkluderer det mange kulturer.
o Man kan f eks knytte til seg noen på feltet: A. Andersen, Post dok: Senter for kvinne- og kjønnsforskning og/eller Hege W. Agderforskning om dette.
o Man kan f eks invitere til en idédugnad med forskere som arbeider med likestilling ut fra andre perspektiver...
• Senteret kan f eks bestemme seg for i første omgang å fokusere på likestilling i forhold til kjønn (jf Agder og likestillingsindeks).

Senteret bør ha en faglig leder, kan deles i tre, med hver sin koordinator:
1)Undervisning 2)Forskning 3)Utvikling/formidling

1) Undervisning: Likestillingsstudiet

Fordel med å tilhøre et senter
• Trekke in folk utenfra, reelle problemstillinger
• Ressursbank, trekke inn folk til studiet
• Kontaktflaten mot praksis og forskning
• Studiet en av disse tingene
• Stipendiater, postdoktorer man kan trekke inn i undervisningen.
• Skape et miljø.

Studiet består av 3 moduler á 10 poeng i ett semester (en ytterligere modul ønskes). To fakulteter bidrar:
1. Innføring i likestilling i familie- og arbeidsliv (Bjarne/Hilde)
2. Likestilling, sosialisering og kjønn (Turid Skarre Aasebø9
3. Likestilling i arbeidslivet (Anne Ryen)

2) Forskning

Fordeler for forskere med et senter for likestilling:
• Må ikke bli ekstraarbeid for forskerne
• Fag- og forskingsmiljø
• Kontaktflate mot regionen

For å bli et godt senter må man:
• plassere seg i forhold til omverden, f eks i forhold til de andre sentrene for kvinne- og kjønnsforskning.
• ha forskning som grunnlaget for alt annet: undervisningstilbud, ytre prosjekter, for uttaleleser til media...
• ha legitimitet, uten å bli elitært
• ha tilstrømning av stipendiater, postdoktorer
• ha utadrettede forskningsprosjekter, ikke bare ha teoretiske arbeidsoppgaver
• man må ha inn folk som er interessert i begge deler, skille seg positivt ut: en vinkling ut mot praksis.
• ha konkrete prosjekter (ikke lag stillinger, lag prosjekter)
• ha et fysisk arena/sted der f eks stipendiater eller folk utenfra kan jobbe

3) Utvikling og formidling

• Likestillingskonferansen
• Formidlingskoordinator, for henvendelser fra media
• Være tilstede i den offentlige debatten
• Likestillingsombud eller likestillingskonsulenter - én i hver kommunene, eller tar et senter en slik posisjon, ta del i den offentlige debatten
• Humor! ☺
.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no