Referat – møte forskere, UiA og Agderforskning 19. oktober 2007

Til stede: Ottar M. Michaelsen, doktorstipendiat, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ulla-Britt Lilleaas, professor, Fakultet for helse- og idrettsfag, Ingrid Kristine Hasund, førsteamanuensis, Fakultet for teknologi og realfag, Birte Simonsen, dekan, Avdeling for lærerutdanning, Ragnhild Valvik, prosjektleder, Fakultet for kunstfag, Pål Repstad, professor, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Åse Rostvåg, universitetslektor, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Hege Wallevik, forsker, Agderforskning, May-Linda Magnussen, prosjektleder og forsker, Agderforskning (forfall: Melissa Gjellstad, postdoktorstipendiat, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Anne Ryen, førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsfag)

 1. Bakgrunn: Prosjektleder May-Linda Magnussen Orienterte
 2. Åpen diskusjon om formål, finansiering og organisering av et mulig senter:

  Formål:
  ➢ Det var enighet om at et Senter for likestilling i første hånd bør begrenses til likestilling i forhold til kjønn.
  ➢ Aktiviteter: arrangere seminarrekker (lage halvårsprogram: forutsigbarhet) bli kjent med andres forskning (forskningsfronten), og være en samlet arena f eks å sende inn søknader fra. (bytte ordet ”koordiere”)
  ➢ Senteret bør legge vekt på randsonekontakten. Noen bør være synlige ansikter utad. Senteret bør være et sted man kan ta kontakt for å få vite hva som foregår. Senteret skal kombinere forskning og randssonens interesser.
  ➢ Delta på allerede etablerte arenaer som næringsforeninger, menighetsliv (ikke bare skape nye arenaer).
  ➢ Senteret samarbeide andre forskningssentre om komparative prosjekter i ulike regioner.
  ➢ Få inn internasjonalt aspekt?

  Organisering:
  ➢ To grunner til å opprette et Senter for likestilling ved UiA:
  o Tverrfaglighet, et emne på tvers av fakulteter og institutter. (Likestilling er et tverrfaglig felt)
  o Tett kontaktflate/partnerskap med omverdenen/randssonen. (Som man ikke kan oppnå fra et fakultet/institutt)
  ➢ Gjøre klart noen spilleregler, fagpersoner skal ikke trekkes ut av sine fakulteter.
  ➢ Senteret bør tilby f eks stipendiater eller en gjesteforsker arbeidsplass for en periode.
  ➢ Senteret skal drive med forskning, undervisning og rådgivning. Det bør gjøres en ryddig fordeling av disse oppgavene, i form av ansvarsdeling i ledelsen. Senteret bør f eks ha to stillinger fordelt på f eks en leder og to koordinatorer
  ➢ Likestillingsstudiet bør knyttes til senteret. Senteret kan være en base å f eks hente forelesere fra. (Studiet er handlingsrettet mot regionen og utdanner ”likestillere”.
  ➢ Forankring i fakultetsledelsene ved UiA

  Finansiering:
  ➢ UiA må forventes å dekke en del av senterets utgifter.
  ➢ Man bør får kommunene i en finansieringsavtale. F eks en sum som kommunene på Agder betalte: eierskapsforhold
  ➢ Senteret kan søke f eks kompetansefondet om en stipendiat og en gjesteforskerstilling- kommer utenfra for å gjøre prosjekter på Agder.
  ➢ Få departementet til å bidra, bør være på prosjekter (ikke drift)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no