Referat, styremøte 20. september

Referat fra første møte i Styret i Forprosjekt Senter for likestilling,
Universitetet i Agder, 20. september 07.
Tilstede: Per Kristian Egeberg, May-Linda Magnussen, Ulla-Britt Lilleaas, Bjarne Markussen, Elisabeth Haaversen, Fred Skagestad, Birgitte Kleivset (sekr). Forfall: Anne Halvorsen.

Saker:

1) Bakgrunn
• Prosjektleder informerte om bakgrunn for forprosjektet.
• Bjarne Markussen fortalte om studietur til Barne- og likestillingsdepartementet 30. mars, der ministeren fortalte at hun ville satse spesielt på Agderfylkene.
• Enighet om viktigheten av å opprette en dialog med BLD. Prosjektleder holder kontakten, og ser om det bør gjøres et besøk til departementet.

2) Mål for forprosjektet: Formål, organisering og finansiering for/av et Senter for likestilling
• Prosjektleder informerte om formål og organisering:
• Senteret har som mål å samle fagmiljøer på Agder. Senteret bør ha fokus på forskning, formidling/undervisning og utvikling. Det bør også finnes en tiltaksbank/nettsted/blogg med tiltak som fungerer.
• Enighet om at et senter bør plasseres ved Universitetet. Dette har med legitimiteten å gjøre. Et senter kan også ha effekt innad: gjøre fagarenaene på UiA oppmerksomme for at kjønn har relevans.
• Hvor ved UiA skal senteret ligge? En mulighet er å la Senteret vokse ut fra et institutt og så kanskje vokse ut av det etter hvert. En annen er å la senteret ligge på organisasjonsnivå. Dette bør utredes nærmere.
• Universitetsbibliotekets litteratursamlinger innenfor Likestillingsområdet må oppjusteres. Det må søkes ekstern finansiering av dette. Det er en lenke til en foreløpig fagside fra prosjektbloggen.
• Det er av stor viktighet at et Senter holder god kontakt med praksisfeltet og kan influere regionen. Forskere må forplikte seg til å være opptatte av praksisfeltet. Stipendiater kan knyttes til eksisterende forskningsutdanninger.
• Likestillingsbegrepet: Begrepet er omfattende, derfor må man være tydelige og kanskje begynne ett sted (og så skissere en mulig utvikling i en paragraf). Et Senter kan også utvikle seg på en organisk; man arbeider med det det er behov for innen likestilling i landsdelen.

Finansiering:

• Likestilling gis for tiden stor politisk oppmerksomhet i landsdelen, det ser ut til å finnes midler i regionen til opprettelsen og noe driftsmidler av et Senter for likestilling.
• Senteret har som mål å samle fagmiljøer på Agder. Sammen kan miljøene søke forskningsrådet om midler. Samhandling bør også forankres i Agderrådet. En god kontakt med regionen vil også generere prosjekter og midler.
• For et Senter er det svært viktig å få de regionale samarbeidsprosjektene på plass
• Bør Senteret ha en rolle på nasjonalt nivå? Finansiering fra regjering/departement?

3) Forprosjektets arbeidsmåter og progresjon
• Styringsgruppa bør ha to møter til i prosjektperioden slik at den får gitt signaler og innspill til hva som er ønskelig fra de ulike ståstedene styremedlemmene representerer.
• Prosjektet vil knytte til seg ressurspersoner, og bruke møter/idédugnader med dem som bakgrunn for forslag for hva et Senter bør være, og hva slags aktiviteter et senter bør ha. I praksis utgjør prosjektleder og sekretær prosjektgruppa.
• Det lages et utkast til rapport på neste møte. Denne bør også gå ut til ressurspersonene.
• Det er laget en prosjektblogg (http://senterforlikestilling.blogspot.com), for å gjøre prosessen så åpen og tilgjengelig som mulig.

4) Økonomiske rammer
Frikjøp av prosjektleder og -sekretær i prosjektperioden (inkl sosiale og indirekte kostnader): kr 150 000. Diverse utgifter (reise, rekvisita og lignende): kr 10 000. Estimat: samlede utgifter: kr 160 000.

Likestillingsstudiet dekker kr 10 000
Agderforskning dekker kr 10 000
Kristiansand kommune dekker kr 30 000
Vest-Agder fylkeskommune dekker kr 30 000
Aust-Agder fylkeskommune dekker kr 30 000
UiA dekker kr 50 000.

Regnskapsutskrift blir tatt med til neste møte.

5) Søknad kompetansefond
Prosjektleder lager en søknad om aktiviteter for å styrke fagmiljø og dialogen med regionen våren 2008 i god tid innen 20. oktober. Viserektor for forskning, formidling og nyskapning, Per Kristian Egeberg, videreformidler til Sørlandets Kompetansefond (og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond).

6) Diverse
• Senterets fysiske lokaler: Dette bør diskuteres senere i prosessen.
• Viktig at et Senter ikke bare drives av én ildsjel. Man må finne en god og solid struktur for å gjøre Senteret solid.
• Et senter må ha profil som en pådriver for praktisk likestillingsarbeid på Sørlandet. Omverden tenker ikke først og fremst forskning, de tenker: ”skjer det noe?”.
• Hvordan bli unike? Prosjektledelsen oppfordres til å ha et møte med Senter for u-landsstudier og kartlegge eventuelle samarbeidsområder.

Styremøter i høst:
• fredag 2. november, kl. 13.30-15.30.
• mandag 26. november kl. 12.00-14.00.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no