Reproduction and gender at the crossroads

Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, NFR og FOKK arrangerer konferanse i Trondheim 29.- 30. november 2012. Tema for konferansen er menneskelig reproduksjon.

 

Klikk for å se plakaten i fulltekst

Klikk for å se plakaten i fulltekst

Menneskelig reproduksjon er en grunnleggende kjønnet tematikk. Kjønn står sentralt i spørsmål om medisinsk og politisk håndtering av sædceller og eggceller, i forståelser av kropp, seksualitet, moderskap, faderskap og slektskapsrelasjoner, og i fortolkningene av kvinner og menns fruktbarhetsmønster. Samtidig er det ikke gitt hvordan kjønn utspiller seg i ulike kontekster, og både historiske og samtidige studier viser at forholdet mellom reproduksjon og kjønn er i stadig forandring og forhandling. Som forskningsfelt kan reproduksjon av liv hevdes å være både grunnleggende tverrfaglig, og et felt hvor forholdet mellom enkeltindividers liv, forskning, medisinsk praksis og politikk blir særlig aktualisert. Eksempler på nettopp dette er å finne i spørsmål knyttet til eggdonasjon og surrogati, likekjønnet foreldreskap og innvandreres reproduksjonsrater.

Målet med denne konferansen er å løfte frem dagsaktuelle debatter om reproduksjon og kjønn, og skape en arena for kunnskapsutveksling både på tvers av fag, og mellom forskning, medisinsk praksis og politikk. Konferansen vil være åpen for forskere fra ulike disipliner, og for politikere og praktikere. Konferansen vil ha en norsk profil, med inviterte internasjonale innledere, og det vil være mulig å holde innlegg både på norsk og engelsk.

Arrangørene inviterer forskere i berørte felt til å sende inn abstract som kaster lys over de skisserte tematikkene. Aktuelle tema kan være:

Surrogati
ART
Migrasjon/etnisitet
Graviditet
Foreldreskap
Bioetikk
Biopolitikk
Fertilitet/infertilitet
Familieplanlegging
Religion


Viktige datoer:

Frist for innsendelse av abstract for paperpresentasjon: 31. august 2012

Frist for registrering: 30. september 2012

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no