Sammendrag fra erfaringskonferansen FREMTIDSDRØMMER

Torsdag og fredag 15. og 16. september ble den nasjonale erfaringskonferansen “Fremtidsdrømmer” holdt ved UiA. Arrangørene for konferansen var Senter for likestilling i samarbeid med Komité for kjønnsbalanse i forskning og Universitetet i Agder. Målet med konferansen var å sette fokus på studentenes kjønnede utdanningsvalg, og hvilke tiltak og virkemidler som blir benyttet ved de ulike universitet og høgskoler, samt hva forskningen har å melde på området.

Programmet for dagene var fullpakkede av representanter fra BLID(Barne-,likestillings- og inkluderingssdepartementet), Norsk Studentunion, KiF, Østlandsforskning, Naturfagsenteret og andre forskere og  representanter fra ulike institusjoner.

UiA Rektor Torunn Laudal og Gerd Bjørhovd leder av KIF, åpnet konferansen. Eivind Engebretsen, førsteam. ved UiO var hovedkonferansier, mens UiAs Karen-Lise Knudsen også steppet inn som konferansier for dag to. Foto Tor Martin Lien og Anne F. Skaran

 

Torunn Lauvdal, rektor ved UiA,  og Gerd Bjørhovde, leder av KiF-komiteen, åpnet konferansen, mens Eivind Engebretsen, førsteamanuensis UiO, og Karen-Lise S. Knudsen var konferansier.

Bokutstillingen utenfor konferansedørene, samt utstillingen inne på biblioteket. Foto Tor Martin Lien.

 

Sørbok og biblioteket hadde også stilt opp og lagd fine bokutstillinger, fylt med bøker fra både foredragsholdere, og andre bøker som omhandlet tema.

Det var drøye 80 deltakere på konferansen, og på kvelden hadde vi fullbooket hele Jonas B. Gundersen for en festmiddag med underholdning av den svært talentfulle UiA studenten og musiker Pål Rake (klikk for å bli flyttet til Pål sin hjemmeside hvor du blant annet kan kjøpe hans nye EP "For Seint Å Snu").

 

Oppsummering av foredragene:

 

Inge Ovesen avdelingsdirektrø BLID, Kari N. Solbrække førsteam. UiO, Marianne Løken stipendiat Naturfagssenteret og Runar Bakken dosent HiT. Foto: Tor Martin Lien og Anne F. Skaran

Kari N. Solbrække, førsteamanuensis ved UiO fortalte om hvorfor italienske menn synes det var helt naturlig å være sykepleiere. I Italia er en av fire sykepleiere menn. Det er likevel noen tegn til den tradisjonelle kjønnsoppfatningen i forhold til hvilke oppgaver du påtar deg som henholdsvis mannlig og kvinnelig sykepleier. De mannlige sykepleierne kunne for eksempel fortelle at det var de som tok de tunge løftene, mens vaskingen mer gikk til de kvinnelige sykepleierne. Du kan lese litt om prosjektet på forskning.no sine sider her: http://www.forskning.no/artikler/2010/mai/250514

Runar Bakken, dosent ved Høgskolen i Telemark, baserte sitt innlegg på boken “englevakt” http://www.manifest.no/boeker/englevakt
Bakken argumenterer for at omsorgssektoren har gjort seg avhengig av en kvinnerolle som har gått ut på dato. Kvinner ønsker ikke lengre å jobbe med lav lønn i umulige stillingsbrøker, og begynner å sette mer og mer krav til høyere lønn og større stillinger. For å møte den mye omtalte eldrebølgen, så må man både jobbe med å rekruttere inn menn til omsorgsyrkene, og gjøre noe med selve organiseringen av dette arbeidet. Bakken har skissert 4 tiltak han mener må til for å rekruttere menn, og beholde kvinnene;
- Øke grunnlønnen
- Fast heltidsstilling som norm
- Øke grunnbemanningen
- Kompetanseheving på alle nivå

Marianne Løken, stipendiat ved Naturfagssenteret tok opp rekrutteringsproblematikken i det som omtales som STEM-fagene; Sciences, Technology, Engineering and Mathematics. Løken poengterte at selv om det norske lovverket gir kvinner og menn lik rett til utdannings- og yrkesliv så betyr ikke det nødvendigvis at utdanningsvalget for ungdom er helt fritt. Det ligger store kjønnsseparerende utfordringene i de kulturelle barrierene og de uuttalte konvensjonene som styrer valgene. Hver dag gjør vi valg basert på våre oppfatninger av hva som er det rette valg, og disse valgene er sterkt influert av hva vi oppfatter er korrekte valg for vårt kjønn. Vi velger å kle pikebarn i rosa, og guttebarn i blått. Vi velger å kjøpe leketog til gutten, og barbie til jenta.

Slike valg som vi knapt tenker over har en strek normativ effekt og kan påvirke hvordan vi velger senere i livet. Du kan lese mer om Mariannes forskning i Kimen 3/11- http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1783517

Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen, begge forskere ansatt ved Østlandsforskning snakket om hvordan man kan jobbe systematisk og målrettet med likestilling og tok utgangspunkt i prosjektet Fritt Valg her på Agder. Du kan lese mer om dette her: http://www.ostforsk.no/notater/pdf/022011.pdf

Lovise K. Landsem, rådgiver/utreder ved RENATEsenteret og Anna Blechingerg, programutvikler ved Det Norske Veritas og ALFA-rollemodell fortalte oss om rollemodeller og kunne henvise oss til nettsider som ALFA rollemodell http://www.rollemodell.no/ , leksehjelpprosjektet ENTER på RENATESENTERET http://www.velgriktig.no/ent3r/ og http://www.velgriktig.no/ Alle disse ressursene er rettet mot å få studenter til å velge utradisjonelt, spre lærdom og kompetanse om STEM-fagene og gi ungdommen en innsikt i de typer jobber og arbeidsoppgaver en kan forvente med en STEM – bakgrunn.

Videre presenterte UiAs Pål Grandal prosjektet Jenter og Teknologi, du kan lese mer om det prosjektet her: http://www.jentemagnet.no/

Harald Åge Sæthre snakket om Siri-Effekten, og hvordan hun har gitt realfagene ett nytt image. Kvinner har strømmet til for å bli meteorologer etter at Siri Kalvig fylte TV-skjermen på 90-tallet. Dette var tidligere en sterkt mannsdominert arbeidsfelt, mens nå, post-Siri, er det flere og flere kvinner som velger realfagene og ønsker seg jobb som meteorolog. Du kan lese mer om Siri – effekten her: http://www.norsklektorlag.no/getfile.php/Filer/Lektorbladet%20%28filmappe%29/lektorbladet_0107.pdf

Til slutt snakket Nina Kotte, NTNU, om Jenteprosjektet ADA. Ada Lovelace regnes som historiens første dataprogrammerer og det er altså henne prosjektet har lånt navnet fra. Du kan lese mer om dette prosjektet rettet mot jenter innenfor IKT-fagene datateknikk, elektronikk, energi og miljø, informatikk, kommunikasjonsteknologi, matematiske fag eller teknisk kybernetikk, her: http://www.ntnu.no/jenter

 

Deltakere på kafédialogen i ivrig diskusjon. Vi kan bl.a se foredragsgholder Jon Olaf Berg, høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne øverst til venstre, Linda Rustad fra KIF i øverste høyre bilde, foredragsholder Nina Kotte NTNU i nederste venstre bilde og en av UiAs STA representanter Ruben Haugland i nederste bilde til høyre. Vi skimter også midlertidig leder for Senter for Likestilling Åsta Lovise Einstabland i nederste bilde til venstre. Foto Tor Martin Lien

Konferansen hadde også en kafedialog, hvor man diskuterte ulike problemstillinger relatert til tema. Disse diskusjonene skulle  Kilden ved Ragnhild Fjellro dra veksler på i ett ressurshefte de har planlagt senere i år.

BomBom patruljen bombombet oss med masse energi ved oppstarten av dag to. En fantastisk måte å starte dagen på! Foto Anne F. Skaran

Senteret hadde også planlagt en morsom overraskelse til morgentrøtte deltakere for dag 2, hvor vi hadde hyrt inn den UiA baserte BomBom-patruljen. Det ljomet godt i auditoret når disse gutta slo løs på sine trommer i rytmer som gjorde det umulig å sitte stille.

Se under for flere bilder av både deltakere og foredragsholdere fra konferansen

Foto: Anne F. Skaran og Tor Martin Lien

 

Takk til alle foredragsholdere, kaféverter, samarbeidspartnere og deltakere for en flott konferanse!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no