Sammendrag likestillingsforum Deltidsarbeid; Årsaker, konsekvenser og løsninger

Årets første likestillingsform startet året med rekordoppslutning med hele 55 påmeldte. Kari Ingstad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag  presenterte sin doktoravhandling «Hele og delte sykepleiere. En kvalitativ studie av sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem».

 

Ingstad kom med løsninger på deltidsproblematikken innenfor helsevesenet

Ingstad kom med løsninger på deltidsproblematikken innenfor helsevesenet

Endringer i omsorgsyrker fra heltid til deltidsstillinger
I presentasjonen fikk vi et innblikk i hvordan sykepleieryrket har endret seg i forhold til å være et  yrke preget av fulltidsstillinger frem til 70 tallet, mens det pr i dag er preget av  deltidsstillinger. I dag jobber bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten mer enn 30 timer i uken. Bare 1/3 av hjelpepleierne har full stilling og kun halvparten av sykepleierne har full stilling. Sett i lys av den demografiske utviklingen i samfunnet er det behov for 43 000 flere årsverk helse- og sosialfaglig personell innen 2030. Dette byr på en solid utfordring for helsesektoren, og ikke minst i forhold til å rekruttere nok studenter til helseutdanningene.

Konsekvenser av deltid
Når det gjelder konsekvenser av å ha et helsevesen preget av en deltidskultur gir dette utslag på ulike hold. For det første trekker Ingstad frem et klasseperspektiv  i fht  helsesektoren hvor du øverst finner  “stjernelaget” som er fritatt fra turnusarbeid, til C-laget som går i turnus og har ugunstige vakter. For det andre medfører deltidstillinger en del utfordringer for arbeidsgiver. En utfordring med mange små stillinger og kun noen få hele stillinger er at selv om du alltid får tak i villige hender til å ta ekstravakter er det samtidig krevende for et arbeidsmiljø med så få hele stillinger fordi det for dem i fulle stillinger medfører en merbelastning. Det tredje poenget Ingstad trakk frem er brukerperspektivet hvor utstrakt bruk av små stillingsbrøker medfører at pasienter får veldig mange personer å forholde seg til, og at det i verste fall kan gå ut over kvaliteten i pleien.

Deltakere fra både Aust-og Vest-Agder kom kvinnesterke på det populære forumet

Deltakere fra både Aust-og Vest-Agder kom kvinnesterke på det populære forumet

Mot nye løsninger?
Mange institusjoner trenger arbeidskraft 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året. Dette skaper utfordringer, men også muligheter. Ingstad trakk særlig frem dette med en “god “ turnusordning, og hvor viktig dette var for å kunne gå i hel stilling. Det fins ulike løsninger! Kanskje ikke en løsning for alle, men det er behov for ulike tilnærminger. Dette må ses i sammenheng med den enkelte institusjons arbeidsoppgaver, samt brukernes og de ansattes behov.

 Du kan laste ned presentasjonen her: Kari-Ingstad-presentasjon

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no