Seksuell trakassering innen helsesektoren

Senter for likestilling i samarbeid med Akureyri, Eskilstuna og Arendal kommune har fått innvilget midler fra Nordisk Ministerråd til et toårig NIKK prosjekt om seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. 

Prosjektplan i korthet

Aktivitetene består av kartlegginger som grunnlag for innovasjon og utviklingsarbeid i nordiske kommuner på området seksuell trakassering i helse- og omsorgsektoren. Under prosjektperioden arrangeres to nettverkssamlinger for å samle erfaringer fra kartleggingen, planlegge videre undersøkelser og styrke samarbeidet mellom nordisk offentlighet på området. Kartleggingen skal resultere i et idéhefte om hvordan det kan jobbes forebyggende og aktivt for å forhindre seksuell trakassering. Avslutningsvis arrangeres en nordisk konferanse for lansering av idéheftet, og videreformidling av erfaringen fra prosjektet til relevante aktører. Prosjektperioden går fra 2018-2020.

Formålet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for metodeutvikling og økt kompetanse knyttet til de ulike lands definerte satsingsområder særlig knyttet til et likestilt arbeidsliv. Her vektlegges arbeidet med å forebygge seksuell trakassering. I samlingene deltar også fagpersoner; ledere i kommuner, tillitsvalgte, politikere og fagforbund.

Holdbarhet 

Med disse aktivitetene ønsker vi å øke kunnskapen og bevisstheten på hvordan seksuell trakassering håndteres på arbeidsplassen knyttet til helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden. Igjennom de foreliggende aktivitetene brukes nettverk og erfaringsbasert utveksling til å utvikle et idèhefte om forebygging av seksuell trakassering. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt for seksuell trakassering. Helsesektoren er også den sektoren som har høy andel av deltidsstillinger, midlertidige ansatte og et høyt sykefravær (SSB, 2017). De nordiske landene har alle blitt påvirket av #Metoo kampanjen som startet i 2017. Landene har likevel opplevd at kampanjen har hatt forskjellige gjennomslag og effekter (NIKK, 2018).

Dette betyr at ved å samles som et nordisk kompetansebasert nettverk, utvikle et idèhefte, og lansere dette på en nordisk konferanse og i de ulike kommunene, genereres langsiktige effekter med god rekkevidde.

Likestillingens merverdi 

Seksuell trakassering, trakassering og mobbing er hemmende for virksomheters verdiskapning. Arbeid for å forebygge og håndtere seksuell trakassering er sentralt i arbeidet for likestilling mellom kjønnene og et likestilt og inkluderende arbeidsliv. Fenomenet seksuell trakassering er ofte forbundet med makt og avmakt, og kan få store konsekvenser for enkelte og virksomheten. Dermed reduseres mulighetene til de ansatte. På arbeidsplassen har du ikke den samme valgfriheten til å velge bort personer som ikke oppfører seg, eller som tråkker over dine grenser. Den ansatte må daglig forholde seg til pasienter og kolleger.

Seksuell trakassering svekker verdiskapning i virksomheter og hindrer trygge og stabile arbeidsplasser. Dette er en likestillings utfordring, lite økonomisk lønnsomt for velferdsstaten og motstridende med den nordiske velferdsmodellen. Fokus på helsesektoren er særling relevant for offentligheten, da det er en av velferdsmodellens største aktører.

En komparativ gjennomgang av de ulike landenes lovverk, rutiner, handlingsplaner, samt intervjuer og spørreundersøkelser med blant annet ledere, tilltitsvalgte og HMS-ansvarlige, skaper en økt bevisstgjøring og endringsprosess, som på lengre sikt kan bidra til stabile og gode arbeidsplasser. Resultateter og idèhefte skal også legges fram for ledere og ansatte i kommunene.

 

Samarbeidskommuner - NIKK-prosjektet

 

Eskilstuna kommune

Eskilstuna kommune ligger i Södermanland i Sverige. Den består av omkring 100 000 innbyggere og er med dette en av Sveriges 15 største kommuner. Eskilstuna kommune har i mange år hatt fokus på å jobbe systematisk mot å oppnå likestilling. Det finnes et felles ønske om at alle skal inkluderes og at alle skal ha like rettigheter på tjenester som kommunen tilbyr. Kommunen er i dag den som står for driften av programmet Viktig interessant person. Dette skal bidra til å forebygge vold ved at personer med utviklingshemminger skal gis bedre evne til å forstå egne følelser, lære seg mer omkring grensesetting samt økt forståelse for hva vold og overgrep er. Dette er et program som flere ser viktigheten av og det skal nå implementeres i Norge. Eskilstuna kommune ble i 2017 tildelt den svenske likestillingsprisen – dette som et resultat av deres suksessfulle arbeid på området. Dette har bidratt til å sette kommunen på kartet når det gjelder likestilling, noe som har ført til at kommunen har fått bidra med sin kompetanse i ulike forskningsprosjekt på feltet.

Kontaktperson: Anna Fridell

Anna Fridell er likestillingsutvikler på det kommunale lederkontoret og sitter i likestillingsrådet som ligger under kommunestyret i Eskiltuna kommune. Her leder hun det strategiske nettverket for bærekraftig likestilling hvor alle lokale prosessledere er inkludert. Deres oppgaver består blant annet av å initiere og overvåke likestillingsarbeidet i kommunen, utvikle strategier for å oppnå likestillingsmål samt øke bevisstheten om betydningen av likestilling i hele kommunen. Likestillingsrådet har et årlig oppdrag om å presentere ideer og forslag på utviklingsområder for likestillingsarbeid overfor kommunestyret.

Arendal kommune

Arendal er en (by og) kommune i Aust-Agder fylke som består av 45 000 innbyggere. Arendal kommune er opptatt av medborgerskap hvor det handler om å bry seg og gi alle innbyggere muligheter til å være deltagere i samfunnet ut fra egne forutsetninger. Medborgerskap er et samspill mellom kommunen, næringslivet, enkeltpersoner, lag og foreninger. Innbyggerne i Arendal skal ikke bli stående utenfor samfunnet på grunn av økonomiske eller funksjonelle begrensninger. Med samarbeidsprosjektet «Hjerte For Arendal – Et godt sted å bo for alle» mellom kommunen, KS Agder og ulike frivillige organisasjoner slik som Frelsesarmeen, Røde Kors, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Nasjonalforeningen for folkehelsen har Arendal kommune hatt god fremgang i å oppnå medborgerskap og velferd.  Dette har over tid utviklet seg til et nettverk på nærmere 100 lag, foreninger og menigheter, samt engasjerte enkeltindivider som også samarbeider med kommunen. Prosjektet med «Hjerte For Arendal» førte til at kommunen vant Innovasjonsprisen i 2014. Prosjektet er trukket frem i regjeringens inspirasjonshefte om samarbeid mellom frivillige og kommuner, samt stortingsmeldingen Morgendagens omsorg.

Ingrid Kjørstad

Rådgiver i Arendal kommune. Er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som forsker for forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Akureyri kommune

Akureyri er en Islandsk universitetsby. Med sine 17 000 innbyggere er dette Islands fjerde største by. Island topper mange studier i politisk frihet, likestilling og samfunnsmessig utvikling. Island er et land hvor tilgang til kunnskap og helse er svært likestilt da landet har toppet World Economic Forums «Global Gender Gap» rapport de siste årene. Kjønnene er svært likestilte og Island er stedet hvor det er mest sannsynlig at kvinner vil delta fullt i landets økonomiske og politiske liv i like stor grad som menn. Island var også det første landet i verden til å innføre likelønn. Loven ble vedtatt 8.mars 2017.  Det finnes likevel likestillingsutfordringer også på Island. Høgskolen i Akureyri deltok i et nordisk prosjekt om menn i sykepleieutdanningen. Reform (ressurssenter for menn) mottok i 2017 midler fra Nordisk ministerråds likestillingsfond for å gjennomføre prosjektet «Men in Nursing Education - Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark, and Norway».  Sammen med partnere fra Høgskolen i Akureyri på Island, det islandske likestillingssenteret Jafnréttisstofa og Roskilde universitet i Danmark undersøker prosjektet hvordan sykepleieutdanningene kan bidra til rekruttering, trivsel og gjennomføring av studiet for mannlige studenter. Menn utgjør 2 % av sykepleierne på Island. I Danmark er det 3,5 % og 9 % i Norge. Disse tallene har holdt seg lave over lang tid, og det gir et bilde av et fortsatt sterkt kjønnsdelt nordisk arbeidsmarked.

Kristinn J. Reimarsson

Ansatt i avdelingen for utdanning, fritid og kultur. (Head of department, culture, sport & leisure). Kristinn har tidligere jobbet som markedsførings og kulturrepresentant for Fjallarbygd. 

 

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no