Senter for likestilling gir innspill til ny lhbtiq-handlingsplan

22. september arrangerte Kulturdepartementet innspillsmøte til ny nasjonal lhbtiq-handlingsplan i Kristiansand. Dette er et av tre innspillsmøter som departementet holder høsten 2020 for å innhente innspill fra organisasjoner, fagmiljøer, offentlige etater og enkeltpersoner over hele landet. Til dette møtet var aktører fra Agder, Rogaland og Vestland invitert.

Senter for likestilling hadde en aktiv rolle i innspillsmøte. Leder av senteret, Åsta Lovise Einstabland og leder av den nyopprettede kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, Elanor Halvorsen Brendmo, bidro med å legge et kunnskapsgrunnlag for innspillsmøte, blant annet ved å gå gjennom noen av hovedfunnene fra levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder fra 2018. Senteret bisto også Kunnskapsdepartementet med å komme med innspill til aktuelle aktører. Det var svært positivt å se at over 40 personer og 27 aktører var påmeldte til innspillsmøte. Dette gav et godt utgangspunkt for varierte innspill basert på erfaringer og kompetanse innen lhbtiq.

Økt kompetanse, mer forskning, trygge møteplasser og økonomisk støtte til organisasjoner som jobber med skeiv tematikk var blant innspillene som ble gjentatt. Skeives levekår i Agder viser at mange skeive, og særlig transpersoner, opplever helsepersonells kompetanse som mangelfull og at dette går ut over retten til likeverdige offentlige tjenester. Senter for likestilling spilte inn at vi ser et særlig behov for å bedre behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens i Agder. Fra levekårsundersøkelsen ser vi også at mange skeive, og spesielt unge, opplever ensomhet. Det er derfor behov for å flere kulturelle tilbud og møteplasser. Videre ser et behov for mer forskning på skeive som tilhører flere minoritetsgrupper.

Vi ved Senter for likestilling og kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold følger i spenning med på hva som kommer ut av de kommende innspillsmøtene i Oslo og Tromsø og videre til lansering av den nye handlingsplanen i løpet av 2021.

Før møtet hadde Senter for likestilling et intern møte med Abid Q. Raja, hvor Senter for likestilling fikk presentert noe av det vi jobber med fortiden. Statsråden var spesielt opptatt dialogmøtene som Senter for likestilling holder for å motvirke rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion samt et kurstilbud rettet mot karriererådgivere om kjønnsdelte utdanningsvalg som Senter for likestilling har utviklet. UiA-direktør Seunn Smith-Tønnesen var også tilstede i møtet og la vekt på universitetets rolle som samfunnsaktør og hvordan UiA bidrar til å utvikle kompetanse i landsdelen om likestilling og levekår.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no