Slik kan arbeidsgivere rapportere på tiltak for likestilling – notat fra LDO

Grunnlaget for å rapportere godt på likestillingstiltak, er at en vet hva en gjør. Denne sjekklisten lister opp relevante tiltak, men den er verken utfyllende eller like aktuell for alle bransjer. Rapporten som skal inn i årsrapporten bør være en sammenstilling av de viktigste tiltakene fordelt på overskriftene rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

Likestillingsredegjørelsen skal være like grundig som annen rapportering i årsrapporten. Det stilles derfor større krav til store virksomheter enn små. Samtidig må det framheves at alle virksomheter har plikt til å legge fram en redegjørelse.

For at denne registreringen skal være enkel, bør rapporteringen gjøres av den som har ansvar for området. Det vil være lurt å fylle inn det som gjøres sentralt først og så å fordele ulike deler av registreringen til de aktuelle ansvarlige. Tanken er at de som har ansvar bør vet hva de har gjort. Hvis de ikke vet det, så har de sannsynligvis ikke gjort noe.

Målet med rapporteringen er ikke å svare ”riktig”, men å gi en beskrivelse av gjennomførte tiltak og planlagte tiltak. For å oppfylle aktivitetsplikten må dere sikre at funnene i rapporteringen blir brukt til å planlegge videre arbeid.

Rekruttering

Har dere et likestillings/mangfoldsmål for rekruttering?

Ja Nei

Hvis ja, definer målet:

Har dere likestillingstiltak ved rekruttering?

Ja Nei

Hvis ja, kryss av hvis dere gjør noe av det følgende:

 • Vi annonserer i utradisjonelle medier for å nå underrepresenterte grupper
 • Vi har en mangfoldserklæring i utlysningsteksten
 • Vi oppfordrer underrepresenterte grupper til å søke
 • Vi kaller kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper inn til intervju
 • Vi sikrer likebehandling i intervjusituasjonen, på følgende måte:

 • Legger vekt på minoritetskvalifikasjoner der det er relevant
 • Vi foretar moderat kvotering, dvs prioriterer kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper
 • Vi har praksisplasser og lignende
 • Andre rekrutteringstiltak som er likestillings- eller mangfoldsfremmende:

Hvem er inkludert i tiltakene? Kryss av:

 • Kvinner
 • Menn
 • Etniske minoriteter
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre:

Hvilke grupper er underrepresenterte? Kryss av:

 • Kvinner
 • Menn
 • Etniske minoriteter
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre:

Status for tiltakene: (Kryss av kun et)

 • Planlagt
 • Påbegynt
 • Gjennomført

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Resultater:

Har tiltakene påvirket resultatet av ansettelser?

Ja Nei

Hvis ja, hvor mange ganger

Hvis ja, i forhold til hvilke grunnlag?

Forfremmelse og kompetanseutvikling

Har dere et likestillings/mangfoldsmål i tilknytning til forfremmelser og kompetanseutvikling

Ja Nei

Hvis ja, definer målet:

Har dere likestillingstiltak ved forfremmelse og kompetanseutvikling?

Ja Nei

Hvis ja, kryss av hvis dere gjør noe av det følgende:

 • Tilrettelagt opplæring
 • Stipend/støtte til videreutdanning
 • Lederkurs
 • Mentorordning
 • Legger vekt på minoritetskvalifikasjoner der det er relevant
 • Andre tiltak, vennligst forklar nærmere:

Hvem er inkludert i tiltakene? Kryss av:

 • Kvinner
 • Menn
 • Etniske minoriteter
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre:

Hvilke grupper vurderes underrepresenterte på ulike nivåer i organisasjonen?

 • Kvinner
 • Menn
 • Etniske minoriteter
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre:
 • Beskriv:

Status for tiltakene: (Kryss av kun et)

 • Planlagt
 • Påbegynt
 • Gjennomført

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Resultater:

Har tiltakene påvirket intern rekruttering

Ja Nei

Hvis ja, hvor mange ganger

Hvis ja, i forhold til hvilke grunnlag?

Like utviklingsmuligheter for alle ansatte

Har dere mål i forhold til like utviklingsmuligheter for alle ansatte

Ja Nei

Hvis ja definer målet:

Seniorpolitikk

Har dere tiltak for seniorer:

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende:

 • Nedsatt arbeidstid med lønnskompensasjon
 • Høyere lønn
 • Tilrettelegging
 • Utviklingsmuligheter for seniorer
 • Beskytte seniorer ved nedbemanning/omorganisering
 • Andre seniorpolitiske tiltak:

Hvem har ansvar for gjennomføringen av seniorpolitiske tiltak?

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Språklig tilrettelegging

Har dere tiltak for språklig tilrettelegging?

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende:

 • Språkkrav ved ansettelse
 • Språktst ved ansettelse
 • Norskkurs for ansatte
 • Oversetter informasjon til flere språk
 • Lettlest informasjon
 • Ser på flerspråklighet som kvalifikasjon
 • Språklig mentor
 • Tilpasset opplæring for fremmedspråklige
 • Tilrettelegger for deltakelse i obligatoriske norskkurs
 • Andre tiltak for språklig tilrettelegging:

Hvem har ansvar for gjennomføringen av språklig tilrettelegging:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne

Har virksomheten et tiltak i forhold til tilrettelegging?

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende:

 • Tilrettelegger arbeidstid
 • Tilrettelegger arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegger IKT-løsninger
 • Tilrettelegger arbeidsplassen
 • Interne møterom er tilrettelagt for hørselshemmete
 • Ved eksterne møter, seminarer og lignende stilles det krav om universell utforming av lokalene
 • Annet:

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Tilrettelegging for foreldrefravær/graviditet

Har virksomheten tiltak for likestilling i forhold til foreldrefravær/graviditet?

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende?

 • Tilrettelegger for gravide
 • Livsfasesamtaler med kommende mødre og fedre
 • Oppfordrer menn til å ta sin del av foreldrepermisjon
 • Oppfordring til lik deling av fravær for sykt barn
 • Full lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon
 • Inkluderer ansatte i foreldrefravær i sosiale arrangementer og lignende.
 • Sikrer ansatte som har hatt foreldrefravær gjennomsnittelig lønnsutvikling
 • Annet:

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Tilrettelegging for kulturelle/religiøse minoriteter

Har virksomheten tiltak for å sikre kulturelle/religiøse minoriteter?

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende?

 • Maten i kantinen og på fester kan spises av alle
 • Sosiale arrangementer er tilpasset også de som ikke drikker alkohol
 • Religiøse hodeplagg er tillatt så lenge de ikke utgjør en fare for sikkerheten
 • Det blitt tilrettelagt for fri på andre religiøse helligdager enn de kristne
 • Det blir lagt til rette for religiøs utøvelse i pauser
 • Annet:

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Trakassering og mobbing

Er diskriminering inkludert i arbeidet mot trakassering/mobbing?

Ja Nei

Gjør dere noe av følgende:

 • Arbeidsgiver har en klar holdning mot diskriminering
 • Diskriminerende språk og oppførsel blir slått ned på
 • Opplæring om diskriminering inkludert i HMS-opplæringen
 • Diskriminering blir vurdert som en risikofaktor
 • Rutiner for behandling av mobbing/trakassering/diskriminering finnes
 • Rutiner for registrering av diskrimineringstilfeller finnes
 • Annet:

Hvis dere har registrert trakassering/diskriminering, på hvilke grunnlag?

 • Kjønn
 • Etnisitet
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Seksuell orientering
 • Alder
 • Seksuell trakassering

Likelønn

Har dere en målsetning for om likelønn?

Ja Nei

Beskriv denne målsetningen:

Har dere tiltak for å sikre likelønn?

Ja Nei

Hvis ja, kryss av hvis dere gjør noe av det følgende:

Gjør dere noe av følgende:

 • Likelønn er et mål i lønnspolitikken
 • Det blir foretatt en likelønnsvurdering før lokale lønnsforhandlinger
 • Ansatte i foreldrepermisjon sikres gjennomsnittlig lønnsøkning
 • Det gis særskilte lønnstillegg hvis det avdekkes skjevheter
 • Det gjennomføres arbeidsvurdering på tvers av yrkesgrupper for å vurdere hvilke stillinger som utfører likeverdig arbeid
 • Annet:

Status for arbeidet: (Kryss av kun et)

 • Planlagt
 • Påbegynt
 • Gjennomført

Hvem har ansvar for gjennomføringen:

 • Avdelingsleder
 • Personalavdeling
 • Ledergruppen
 • Andre:

Resultater:

Har likelønnsmålet påvirket lønnsnivået

Ja Nei

Hvis ja, for hvilke grupper?

Arbeidstid

Har dere et likestillingsmål i forhold til arbeidstid

Ja Nei

Hvis dere svarer ja, kryss av det som passer:

 • Rett til hel stilling
 • Rett til redusert stilling
 • Redusere pålagt overtid
 • Redusere ufrivillig deltid
 • Rett til fleksibel arbeidstid
 • Annet:

Hvis dere gjør noe av følgende beskriv hvordan dere gjør det:

Registrerer ufrivillig deltid:

Bruker fortrinnsretten for deltidsansatte aktivt:

Begrenser pålagt overtid:

Andre tiltak:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no