Statsundersøkelse om likestilling i barnehagen.

Likestilling i barnehagen-page-001

Trykk på bildet for å laste ned rapporten.

NIFU har i denne undersøkelsen kartlagt likestillingsarbeidet i barnehagen – hva gjøres, hvilken prioritet har likestillingsarbeid i barnehagen, hva oppleves som utfordringer, drivere og barrierer? Resultatene i rapporten viser at andelen barnehager i Norge med minst én mannlig ansatt (blant styrere, pedagogiske ledere eller assistenter) har steget fra 40,8 til 49,7 prosent i løpet av perioden 2009-2013. Selv om også andelen barnehager med minst en mannlig ansatt varierer i de ulike landsdelene, har samtlige landsdeler hatt en økning i denne andelen i løpet av disse årene. I Oslo har andelen steget fra 56,9 til 68,8 prosent. For Østlandet for øvrig har andelen steget fra 40,9 til 49,2 prosent. Sør- og Vest-Norge har hatt en økning fra 37,2 til 45 prosent, mens andelen barnehager med minst en mannlig ansatt i Midt- og Nord-Norge har steget fra 36,6 til 46,1 prosent. I tillegg viser resultatene en sammenheng mellom andel menn og likestillingsarbeid i barnehagen. I barnehager med høyere andel menn påvirkes handlingsplanens/rammeplanens omtale av likestilling i større grad barnehagens arbeid. Andelen menn i barnehagen trenger likevel ikke i seg selv å ha betydning for barnehagens arbeid med likestilling, det synes derimot å handle om barnehagens grad av bevissthet knyttet til likestilling mellom kjønn – i hvilken grad løftes temaet likestilling frem fra det ubevisste og "det som bare er sånn" til det bevisste? Både barnehager med høy og lav andel menn kan ha lav bevissthet knyttet til likestilling mellom kjønn. Hvilken plass likestilling mellom kjønn har i den enkelte barnehage ser derfor ut til å ha større sammenheng med hvilken plass kjønnslikestilling har i hverdagen. Det vil si at en bevisst holdning til kjønnsforskjeller det være seg valg av farger, leker, klær, kostymer til karneval, eller annet, synes å være en forutsetning for å kunne åpne opp for diskusjon og refleksjon, og dermed mulighet for å endre mønstre og kjønnsstyrte forventninger til små knøtt av begge kjønn.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no