Styremøte: Forprosjekt Senter for likestilling

Møtedato: 02.11.07

Til stede:
Styreleder: Per Kristian Egeberg, viserektor for forskning, formidling og nyskaping, Universitetet i Agder, Anne Halvorsen, Administrerende direktør, Agderforskning, May-Linda Magnussen, forsker Agderforskning, Bjarne Markussen, førsteamanuensis og koordinator for likestillingsstudiet, Universitetet i Agder, Fred Skagestad, utanningsrådgiver, NHO Agder
Forfall:
Ulla-Britt Lilleaas, professor ved Fakultet for helse og idrettsfag, Universitetet i Agder, Elisabeth Haaversen, Likestillingsrådet, Agderrådet, Referent: Birgitte Kleivset

Saksliste

1
Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 20.09.07.
Referatet tatt til etterretning.
2
Punkter i prosjektrapport og innspill på dem:
Utkast til formål ble delt ut.
Første setning beholdes som en visjon.
Teksten bør ha denne rekkefølgen: Visjon, så avsnitt 3 og avsnitt 2.
Ta bort "Agder! i formål, et senter kan jo også selge kompetanse nasjonalt og internasjonalt.
Stort avsnitt nederst: dele inn i forskning, utvikling og utdanning?
Ta bort "sentral" i "sentral drivkraft"
Ta bort: "drive likestillingsstudiet". Men man kan markedsføre likestillingsstudiet og et senter sammen: "Senteret skal samarbeide med likestillingsstudiet" og andre typer kompetansehevende aktiviteter.
Prosjektleder gjør endringer og sender nytt utkast per epost.

Prosjektrapporten: Prosjektleder hadde laget utkast til rapport med følgende disposisjon:
Innledning: Bakgrunn og mandat, Organisering og arbeidsmåte
Visjon og formål
Organisering (Ledelse og administrasjon, Ressursbruk og budsjett, Forskeres tilknytning til senteret, Regionens tilknytning til senteret, Eierskap, Plassering, Senterstyre)
Aktiviteter i senteret: Forskning, utdanning og kompetanseutvikling,
Økonomi og finansiering
Planlegging av opprettelse av et senter har forskjellige faser: Man bør begynne med å generere aktiviteter, en disposisjon av rapporten bør derfor være slik:1.Innledning, 2.Formål, 3.Aktiviteter, så blir organiseringen en konsekvens av aktivitetene. Et senter bør begynne som et prosjekt ved et institutt. Dette bør gå frem av rapporten. Man skissere en utviklingsstrategi, gjerne med en tidslinje (f eks en tre-femårsplan. 30% faglig, 20 adm, øke med fem prosent for hvert år). Rapporten bør peke på de aktivitetene som er aktuelle, får frem at man vil bruke aktivitetene til å lage senteret. Noen aktiviteter kan drives mens dette er et prosjekt, og ytterligere når det blir et senter.Man bør søke midler til konkrete prosjekter (peke ut hvilke) fra Agderrådet (kommuner og fylkeskommuner, næringslivsbedrifter) Sørlandets kompetansefond (sendt) (og Innovasjon Norge?). Man bør finne en etter en idérik og kvalifisert forsker til en prosjektlederstilling i prosjekt Senter for likestilling. Man kan søke midler til prosjektutvikling f eks 100 000 kr til å skrive et forskningsprosjekt.
3
Prosjektregnskap
Et innskudd på 50 000 til prosjektet. Regninger var sendt til bidragsyterne. Ny regnskapsutskrift blir gitt på neste møte.Angående samarbeidskontrakt mellom UiA og Agderforskning. Anne Halvorsen snakker med økonomi om dette.
4
Kompetansefondsøknad
Kompetansefondsøknad ble tatt til etterretning. Styret syntes denne var et godt eksempel på en prosjektaktivitet.
5
Kontakt mot Sørlandets kompetansefond og Barne- og likestillingsdepartementet
Forprosjektet har hatt møte med Kompetansefondet. De stiller seg positive til prosjektet. Prosjektleder informerte om interesse fra Barne- og likestillingsdepartementet, men det passet ikke med et besøk i forprosjektperioden.
6
Fremdrift i forprosjektet
Prosjektleder sender ut nytt formål og rapportutkast til styremedlemmer om få dager. Styremedlemmer kan gi innspill på dette til prosjektleder/sekretær per epost. På bakgrunn av disse innspillene sendes et nytt rapportutkast ut 20.11, til diskusjon på styremøtet 26.11.07.
7
Diverse
Fred informerte om "Opplevelsesdag for rådgivere" 30.11.07 i regi av partnerskapsprosjektet Jenter og teknologifag på Sørlandet (LO, NHO, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no