Utlysning FoU-midler 2015/2016

Fakultetsstyret i Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder har satt av midler i budsjettet til Senter for likestilling for 2015, for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid innen likestillings- ogkjønnsforskningsfeltet i 2015 og 2016.

Både forsknings-, formidlings- og utviklingsarbeidet i Senter for likestilling har frem til nå hatt hovedfokus på kjønnslikestilling. Senterets formål er imidlertid knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som også inkluderer dimensjoner som etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og funksjonsevne.
I den nye forskningsstrategien vil spesielt minoritetsperspektiver få en større plass enn det til nå har hatt.

Det kan søkes midler til blant annet:

 • FoU-prosjekter som kan danne grunnlag for å komme i gang med større søknader om eksterne midler, bl.a. NFR, RFF, SKF.
 • prosjekter som enten er nye, oppfølging/utvidelse av eksisterende prosjekter eller forprosjekter
 • utvikling av/deltakelse i internasjonale prosjekter

Det oppfordres blant annet til følgende:

 • at det legges opp til kontakt med praksisfeltet
 • at det synliggjøres hvordan prosjektene kommer regionen til gode
 • at det legges opp til samarbeid på tvers av institusjoner/fakulteter
 • at prosjektene bidrar til etablering og styrking av regionale fagmiljøer og forskergrupper
 • at det kommer tydelig frem hvordan prosjektene skal formidles i akademia og til en større offentlighet

Senteret vil prioritere forskning med både vitenskapelig og samfunnsmessig relevans, og forskning som gir anvendbar kunnskap om landsdelens likestillingsutfordringer vil vektlegges. Senteret vil også prioritere prosjekter som faller inn under de temaområdene som er presentert i forskningsstrategien.

Prosjekter som kan danne grunnlag for å komme i gang med større søknader om eksterne midler vil også bli prioritert. En tydelig plan for hvordan dette skal oppnås vil styrke søknaden. Prosjekter som støttes av senteret vil møte krav om formidling mot både andre forskere og mot offentligheten generelt.

Realistisk ramme for tildeling av FoU-midler i 2015 vil i utgangspunktet være fra 40 000 til 200 000 kroner, men beløpets størrelse vil avhenge både av hva slags prosjekt det søkes om midler til, antall prosjektmedarbeidere mm. Tidsrammen for prosjektene er ut 2016.

Vi ber om en prosjektskisse på max to sider som på en kortfattet måte inneholder:

 • mål, innhold, metode og aktiviteter
 • budsjett (timer og annet ressursbehov), med redegjørelse for evt. egenandel av prosjektet/annen finansiering
 • tidsplan
 • faglig kvalitetssikring
 • formidling av resultater

Ettersom tildeling av midler vil kunne påvirke arbeidsplanene til søkere fra UiA, ber vi om at det fremgår at fakultets-/instituttledelsen er orientert om søknaden.

 

Søknadsfrist er 1.desember 2015

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no