Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

Senteret har fått midler fra NIKK (Nordisk information för kunnskap om kön) til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv
Merk at flere av overskriftene under er hyperkoblet og at du kan få mer informasjon ved å klikke på dem. 

Formål
Prosjektet vil undersøke i hvilken grad de nordiske landene siden 1990-tallet har vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye de nordiske landene har tilpasset seg internasjonale beslutninger. Spørsmålene skal behandles i løpet av en to-dagers konferanse, to nettverkssamlinger og resultatene dokumenteres i bokform.

Med disse aktivitetene ønsker Senteret for likestilling og Universitetet i Agder å blant annet øke kunnskapen og skape debatt om moderne likestillingspolitikk. Ikke minst er det viktig å skape bevissthet om gode og dårlige tiltak og virkemidler i nordisk og europeisk likestillingspolitikk i den brede offentligheten, samt i viktige politiske og byråkratiske miljøer.

Spørsmål prosjektet vil ta opp

Et sentralt fokus for nordisk likestillingspolitikk har vært å gi menn og kvinner samme muligheter til makt og innflytelse i politiske, økonomiske og kulturelle arenaer, men også gi menn og kvinner samme muligheter til å være omsorgspersoner. Senteret og Universitetet i Agder søker å samle inn forskning fra Norden som viser sammenheng mellom ulike tiltak innenfor en helhetlig likestilling eller mainstreaming, som søker å bryte ned forskjellene i makt og innflytelse, oppgaver og roller mellom kjønnene på samtlige samfunnsområder. Begrepene omsorgslikestilling og maktlikestilling fanger inn noen hovedelementer i mainstreaming. I denne sammenheng er spørsmålet hvor vellykket mainstreamingen har vært som politikk.  Har politikerne greid å skape likestilling for menn på omsorgsområder og likestilling for kvinner på arenaer der samfunnsmakt- og innflytelse utøves? Eller har likestillingspolitikken blitt pulverisert og begrenset til visse sektorer?

Deltakere i prosjektet

Vi har knyttet til oss forskere fra Linköpings Universitet, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Agder, NTNU, University of Iceland og Københavns Universitet .

Nettverkssamling mai 2016

Målsettingen for nettverkskonferansen er å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. I hvor stor utstrekning har norsk, dansk og svensk samt nordisk likestillingspolitikk måttet tilpasset seg utviklingen i EU og Europa i forhold til EU-direktive? Og har dette styrket eller svekket den nasjonale diskursen?

Hvor viktige er internasjonale avtaler og føringer i de ulike nordiske landene for utviklingen av felles nordisk likestillingspolitikk i denne perioden som går utover EU og Europa (f.eks. Beijing 1995)? Og i hvilken grad har land i Norden vært eksportører av likestillingspolitikk overfor resten av Europa, og i verden for øvrig. Kan vi identifisere en nordisk likestillingsmodell og få frem betydningen av en felles nordisk likestillingspolitikk som pådriver for likestilling sette i europeisk sammenheng?

Bok

Som del av prosjektet vil vi publisere en bok hvor formålet er å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. Boken vil bestående av artikler skrevet av forskerne i nettverket. Den skal rette seg mot fagmiljøer, politikere, byråkrater, journalister, samt ulike brukergrupper av likestillingspolitikk, og studenter. Boken vil bli gitt ut av Routlegde i 2018.

Masterstipend

Senter for likestilling i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie lyste ut et stipend for masterstudenter ved UiA som ønsket å skrive om et tema knyttet til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv. Kristine Miland, som tar master i statsvitenskap, fikk tildelt stipendet. Miland skriver om temaet kjønnsbalanse i akademia med fokus på veien til professorkompetanse og vil undersøke om professorproduseringssystemet oppfattes og oppleves likt for kvinner og menn.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.