Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

Senteret har fått midler fra NIKK (Nordisk information för kunnskap om kön) til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv
Merk at flere av overskriftene under er hyperkoblet og at du kan få mer informasjon ved å klikke på dem. 

Formål
Prosjektet vil undersøke i hvilken grad de nordiske landene siden 1990-tallet har vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye de nordiske landene har tilpasset seg internasjonale beslutninger. Spørsmålene skal behandles i løpet av en to-dagers konferanse, to nettverkssamlinger og resultatene dokumenteres i bokform.

Med disse aktivitetene ønsker Senteret for likestilling og Universitetet i Agder å blant annet øke kunnskapen og skape debatt om moderne likestillingspolitikk. Ikke minst er det viktig å skape bevissthet om gode og dårlige tiltak og virkemidler i nordisk og europeisk likestillingspolitikk i den brede offentligheten, samt i viktige politiske og byråkratiske miljøer.

Spørsmål prosjektet vil ta opp

Et sentralt fokus for nordisk likestillingspolitikk har vært å gi menn og kvinner samme muligheter til makt og innflytelse i politiske, økonomiske og kulturelle arenaer, men også gi menn og kvinner samme muligheter til å være omsorgspersoner. Senteret og Universitetet i Agder søker å samle inn forskning fra Norden som viser sammenheng mellom ulike tiltak innenfor en helhetlig likestilling eller mainstreaming, som søker å bryte ned forskjellene i makt og innflytelse, oppgaver og roller mellom kjønnene på samtlige samfunnsområder. Begrepene omsorgslikestilling og maktlikestilling fanger inn noen hovedelementer i mainstreaming. I denne sammenheng er spørsmålet hvor vellykket mainstreamingen har vært som politikk.  Har politikerne greid å skape likestilling for menn på omsorgsområder og likestilling for kvinner på arenaer der samfunnsmakt- og innflytelse utøves? Eller har likestillingspolitikken blitt pulverisert og begrenset til visse sektorer?

Deltakere i prosjektet

Vi har knyttet til oss forskere fra Linköpings universitet, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Agder, NTNU, University of Iceland, Københavns Universitet og fra Island.

Nettverkssamling mai 2016

Målsettingen for nettverkskonferansen er å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. I hvor stor utstrekning har norsk, dansk og svensk samt nordisk likestillingspolitikk måttet tilpasset seg utviklingen i EU og Europa i forhold til EU-direktive? Og har dette styrket eller svekket den nasjonale diskursen?

Hvor viktige er internasjonale avtaler og føringer i de ulike nordiske landene for utviklingen av felles nordisk likestillingspolitikk i denne perioden som går utover EU og Europa (f.eks. Beijing 1995)? Og i hvilken grad har land i Norden vært eksportører av likestillingspolitikk overfor resten av Europa, og i verden for øvrig. Kan vi identifisere en nordisk likestillingsmodell og få frem betydningen av en felles nordisk likestillingspolitikk som pådriver for likestilling sette i europeisk sammenheng?

Bok

Vi planlegger en bokutgivelse i 2017 hvor formålet er å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. Innspill fra deltakere på konferansen vil komme til uttrykk i denne boken, enten indirekte eller direkte ved konferansedeltakeres bidrag til boken. Boka skal rette seg mot fagmiljøer, politikere, byråkrater, journalister, samt ulike brukergrupper av likestillingspolitikk, og studenter.

Masterstipend

Senter for likestilling i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie vil gjerne knytte til seg studenter som planlegger å skrive masteroppgave om temaer som er knyttet opp mot to hovedsatsninger for senteret. Den ene hovedsatsningen er direkte knyttet til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv, mens den andre hovedsatsningen er på LHBT-feltet med fokus på «Skeiv historie på Sørlandet». Alle studenter som er tilknyttet Universitetet i Agder kan søke.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1450
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.