Tre hovedprinsipper

Å ARBEIDE MED PRAKTISK LIKESTILLING INNEBÆRER NOEN PRINSIPPER: 1. FORANKRING I LEDELSE OG ENHETER Skaff legitimitet og forankring i egen organisasjon, samt sikre drahjelp i gjennomføringen. I kommuner bør planer og mål for likestillingsarbeidet forankres i politisk og administrativ ledelse. Likestillingsutvalg og enkeltpersoner skal unngå å bli sittende alene med ansvar for arbeidet med likestilling. Se helheten i arbeidet og jobb med likestilling som en del av den ordinære driften. Gjør arbeidet synlig gjennom informasjon internt og eksternt. 2. INTEGRERE LIKESTILLINGSPERSPEKTIV I PLANER, SATSINGER OG STRATEGIER For å ha en god plan på alle nivå, bør likestilling være et tema. Er planen utarbeidet med godt nok datagrunnlag for ulike grupper? Finnes det dokumentasjon på kjønnsdelt statistikk? Hvilke konsekvenser får tiltak for ulike grupper? Alle enheter bør ha tiltaksplaner for likestilling med årlige rapporteringer på måltall, virkemidler og oppnådde resultater. Sørg for at dette følges opp og koordineres. 3. RESSURSTILGANG OG KOMPETANSE Ansvaret for likestillings- og inkluderingsarbeidet må klargjøres og de enkeltes rolle må være definert. Ansvarlig(e) bør rapportere direkte til ledelsen. Likestilling koster tid og penger. Det er behov for både personalressurs og midler på budsjettet til å følge opp prioriteringene som gjøres. Ansatte med likestillingsansvar bør ha et nettverk med tilgang til kompetanse, støtte og inspirasjon. Sørg for å ha en strategi og ressurser for kunnskapsoppbygging og forståelse for likestilling og likestillingsarbeid i organisasjonen. Å integrere et likestillings- og mangfoldsperspektiv vil være en omfattende endring av en organisasjons praksis. Det vil kreve en implementeringsprosess og en tilpasset organisering. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å integrere et likestillings-, og mangfoldsperspektiv?
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.