Søk doktorgradsstipendiat i psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold

I samarbeid med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, lyser vi ut doktorgradsstipendiat i psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Les hele utlysningen og søk på stillingen her

Om stillingen
Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold, for en periode på fire år. Stillingen inkluderer 25 % undervisningsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen RESEX (REsearch group in SEXology).

Arbeidsoppgaver
Doktorgradsstipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt om psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns-og seksualitetsmangfold, og inviteres til å lage en skisse for dette som en del av søknaden.

Forståelse av kjønns- og seksualitetsmangfold har endret seg de senere årene, fra en forståelse som baserer seg på heteronormativitet og tokjønnstenkning, til en forståelse av åpenhet og mangfold som grunnlag for god psykisk og seksuell helse. Undersøkelser viser likevel at noen skeive grupper i større grad har psykiske helseplager enn andre grupper innenfor den skeive befolkningen. Det er viktig å forstå mer om hva som ligger til grunn for den store variasjonen i helseproblemer som kommer til uttrykk hos dem som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det trengs også mer forskning på sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og ulike diskrimineringsgrunnlag, slik som legning, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse eller etnisitet, og hvordan disse virker sammen.

Med bakgrunn i dette er det utviklet en faglig betenking som rammer inn mulig problemstillinger for dette PhD-prosjektet. Søkere til stillingen skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med utgangspunkt i denne tematisk betenkning og skissen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Både mal for prosjektskisse og betenkningen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Elsa Almås (elsa.almas@uia.no) eller instituttleder Siri Haugland (siri.h.haugland@uia.no)

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Mer informasjon om ph.d.-programmet finner du her.

Les hele utlysningen og søk på stillingen her

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no